Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“ u Batajnica (Poslato na 08-09-2021)

Nastavnik...


Oglas važi od: 08.9.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„BRANKO RADIČEVIĆ“
Zemun-Batajnica
Braće Mihajlović Tripić 2

Nastavnik razredne nastave

USLOVI: 1) stečeno odgovarajuće visoko obrazovanje, propisano članom 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja za nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika osnovne škole i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021): a) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; b) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; lice iz podtačke (1) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; 2) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da lice nije pravnosnažnom sudskom presudom osuđivano za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) državljanstvo Republike Srbije; 5) znanje srpskog jezika: kandidat, nastavnik ili stručni saradnik, mora imati stečeno srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku ili imati položen ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Kandidat je dužan da popuni prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji u štampanoj formi dostavlja školi. Uz popunjen prijavni formular dostaviti dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa. Rešenje o izboru kandidata donosi Konkursna komisija u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima, a nakon dobijanja rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Osnovna škola „Branko Radičević“ u Batajnici, kao rukovalac podacima o ličnosti, preduzimaće sve potrebne tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka kandidata, radi sprečavanja slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmena, neovlašćenog otkrivanja, korišćenja ili pristupa podacima, kao i od svih nezakonitih oblika obrade. Prijava na konkurs mora sadržati aktuelni broj fiksnog i mobilnog telefona i tačnu adresu prebivališta. Nepotpune ili neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave sa dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa dostaviti na adresu: Osnovna škola „Branko Radičević“, 11273 Batajnica, Braće Mihajlović Tripić 2.

Nastavnik razredne nastave
na određeno vreme

USLOVI: 1) stečeno odgovarajuće visoko obrazovanje, propisano članom 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja za nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika osnovne škole i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021): a) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; b) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005; lice iz podtačke (1) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; 2) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da lice nije pravnosnažnom sudskom presudom osuđivano za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) državljanstvo Republike Srbije; 5) znanje srpskog jezika: kandidat, nastavnik ili stručni saradnik, mora imati stečeno srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku ili položen ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Kandidat je dužan da popuni prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji u štampanoj formi dostavlja školi. Uz popunjen prijavni formular dostaviti dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa. Rešenje o izboru kandidata donosi Konkursna komisija u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima, a nakon dobijanja rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Osnovna škola „Branko Radičević“ u Batajnici, kao rukovalac podacima o ličnosti, preduzimaće sve potrebne tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka kandidata, radi sprečavanja slučajnog ili nezakonitog uništenja, ili slučajnog gubitka, izmena, neovlašćenog otkrivanja, korišćenja ili pristupa podacima, kao i od svih nezakonitih oblika obrade. Prijava na konkurs mora sadržati aktuelni broj fiksnog i mobilnog telefona i tačnu adresu prebivališta. Nepotpune ili neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave sa dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa dostaviti na adresu: Osnovna škola „Branko Radičević“, 11273 Batajnica, Braće Mihajlović Tripić 2.

Nastavnik srpskog jezika
na određeno vreme

USLOVI: stečeno odgovarajuće visoko obrazovanje, propisano članom 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja za nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika osnovne škole i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021): a) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; b) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005; lice iz podtačke (1) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; 2) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da lice nije pravnosnažnom sudskom presudom osuđivano za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) državljanstvo Republike Srbije; 5) znanje srpskog jezika: kandidat, nastavnik ili stručni saradnik, mora imati stečeno srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku ili položen ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Kandidat je dužan da popuni prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji u štampanoj formi dostavlja školi. Uz popunjen prijavni formular dostaviti dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa. Rešenje o izboru kandidata donosi Konkursna komisija u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima, a nakon dobijanja rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Osnovna škola „Branko Radičević“ u Batajnici, kao rukovalac podacima o ličnosti, preduzimaće sve potrebne tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka kandidata, radi sprečavanja slučajnog ili nezakonitog uništenja, ili slučajnog gubitka, izmena, neovlašćenog otkrivanja, korišćenja ili pristupa podacima kao i od svih nezakonitih oblika obrade. Prijava na konkurs mora sadržati aktuelni broj fiksnog i mobilnog telefona i tačnu adresu prebivališta. Nepotpune ili neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave sa dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa dostaviti na adresu: Osnovna škola „Branko Radičević“, 11273 Batajnica, Braće Mihajlović Tripić 2.

Nastavnik matematike
na određeno vreme

USLOVI: stečeno odgovarajuće visoko obrazovanje, propisano članom 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja za nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika osnovne škole i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021): a) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; b) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005; lice iz podtačke (1) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; 2) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da lice nije pravnosnažnom sudskom presudom osuđivano za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) državljanstvo Republike Srbije; 5) znanje srpskog jezika: kandidat, nastavnik ili stručni saradnik, mora imati stečeno srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku, ili položen ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Kandidat je dužan da popuni prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji u štampanoj formi dostavlja školi. Uz popunjen prijavni formular dostaviti dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa. Rešenje o izboru kandidata donosi Konkursna komisija u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima, a nakon dobijanja rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Osnovna škola „Branko Radičević“ u Batajnici, kao rukovalac podacima o ličnosti, preduzimaće sve potrebne tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka kandidata, radi sprečavanja slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmena, neovlašćenog otkrivanja, korišćenja ili pristupa podacima, kao i od svih nezakonitih oblika obrade. Prijava na konkurs mora sadržati aktuelni broj fiksnog i mobilnog telefona i tačnu adresu prebivališta. Nepotpune ili neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave sa dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa dostaviti na adresu: Osnovna škola „Branko Radičević“, 11273 Batajnica, Braće Mihajlović Tripić 2.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“


Pregledano: 333 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters