Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Radno mesto zapisničar u zvanju referent Puno radno vreme

na REPUBLIKA SRBIJA PREKRŠAJNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI u Sremska Mitrovica (Poslato na 08-09-2021)

Radno mesto zapisničar u zvanju referent


Oglas važi od: 08.9.2021.

REPUBLIKA SRBIJA
PREKRŠAJNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI
Sremska Mitrovica

Na osnovu odredbe člana 27k stava 1 Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“ broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019,149/2020), člana 45 stav 1, stav 2, čl. 46, 47, 49 stav 4, čl. 54, 55, 56, 61 Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, broj 79/2005, 81/2005 – ispr., 83/2005 – ispr., 64/2007, 67/2007 – ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018, 157/2020), člana 8 stav 4, u vezi sa čl. 2, čl. 9 stav 3, čl. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26 Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“ broj 2/2019, 67/2021), Pravilnika o sastavu konkursne komisije, načinu provere kompetencije, kriterijumima i merilima za izbor za izvršilačka radna mesta u sudovima i javnim tužilaštvima („Službeni glasnik RS“, broj 30/2019), člana 13 tačka 8 Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Prekršajnom sudu u Sremskoj Mitrovici posl. br Su I-9 4/2019 od 07.03.2019. godine, Odluke o popunjavanju izvršilačkog radnog mesta u Prekršajnom sudu u Sremskoj Mitrovici putem javnog konkursa, broj Su V-35 47/2021 od 11.08.2021. godine, Prekršajni sud u Sremskoj Mitrovici, oglašava:

JAVNI KONKURS
Za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta
u Prekršajnom sudu u Sremskoj Mitrovici

I Organ u kome se popunjava izvršilačko radno mesto: Prekršajni sud u Sremskoj Mitrovici, Svetog Dimitrija 39, 22000 Sremska Mitrovica

II Izvršilačko radno mesto koje se popunjava:

Radno mesto zapisničar u zvanju referent
1 (jedan) izvršilac na neodređeno vreme

Opis poslova: zapisničar obavlja sve daktilografske poslove u predmetima dodeljenim u rad sudiji kod koga je raspoređen, vodi zapisnike, piše pozive za ročišta, dostavnice, povratnice, obavlja poslove po diktatu kod sudije, vodi računa o urednosti spisa koji moraju biti polepljeni hronološkim redom, dežura sa sudijom po planu dežurstva, obavlja i druge poslove po nalogu sudije i predsednika suda.

Uslovi za rad: završena srednja škola društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, poznavanje rada na računaru, položen ispit za daktilografa Ia ili Ib klase, položen državni stručni ispit i najmanje dve godine radnog iskustva u struci i potrebne kompetencije za rad na ovom radnom mestu.

III Opšti uslovi za zaposlenje za ovo radno mesto: da je učesnik konkursa državljanin Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci.

IV U izbornom postupku komisija će proveriti opšte i posebne funkcionalne kompetencije i ponašajne kompetencije, nakon čega će komisija obaviti intervju sa kandidatima. Provera se obavlja po sledećim fazama:

1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija:
- organizacija i rad državnih organa Republike Srbije (provera će se vršiti putem testa, pismeno, u papirnoj formi);
- digitalna pismenost (provera će se vršiti rešavanjem zadataka – praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz – sertifikat o poznavanju rada na računaru);
- poslovna komunikacija (provera će se vršiti pismenom simulacijom u papirnoj formi).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „digitalna pismenost“, ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije „digitalna pismenost“, neophodno je da uz prijavni obrazac, dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere.

Baza pitanja za proveru opštih funkcionalnih kompetencija biće objavljena na internet stranici ovog suda: www.sm.pk.sud.rs.

2. Posebne funkcionalne kompetencije koje će se proveravati u izbornom postupku su:

- Posebne funkcionalne kompetencije u oblasti rada – administrativni poslovi (kancelarijsko poslovanje, priprema materijala i vođenje zapisnika), rada daktilobiroa (poznavanje propisa relevantnih za nadležnost i organizaciju sudova, položen ispit za daktilografa Ia ili Ib klase, (dokazuje se uverenjem, sertifikatom, koji se podnosi uz prijavu); provera će se vršiti usmenim putem, odnosno putem razgovora sa kandidatom.

- Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto zapisničara – poznavanje relevantnih propisa iz delokruga radnog mesta (Zakona o državnim službenicima); provera će se vršiti usmenim putem, odnosno putem razgovora sa kandidatom.

- Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto zapisničara – provera brzine i tačnosti kucanja – prepis i diktat; provera će se vršiti pisanim putem na računaru.

3. Nakon provere opštih i posebnih funkcionalnih kompetencija sprovešće se provera ponašajnih kompetencija i to: upravljanje informacijama; upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; savesnost, posvećenost i integritet – provera se vrši na osnovu intervjua, baziranog na kompetencijama.

4. Nakon provere ponašajnih kompetencija konkursna komisija će obaviti intervju sa kandidatima koji podrazumeva razgovor sa kandidatom u cilju procene motivacije za rad, na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa (obavlja se usmeno).

Sve navedene komepetencije komisija će proveriti u roku od 30 dana računajući od dana isteka roka, za prijavu na oglas po predmetnom konkursu.

Svaka faza izbornog postupka u selekciji kandidata biće eliminaciona, a shodno odredbama Pravilnika o sastavu konkursne komisije, načinu provere kompetencija, kriterijumima i merilima za izbor na izvršilačka radna mesta u sudovima i javnim tužilaštvima („Službeni glasnik RS“ broj 30/2019).

V Mesto rada: Prekršajni sud u Sremskoj Mitrovici, Odeljenje suda u Šidu, Ulica cara Dušana 4, 22240 Šid.

VI Vrsta radnog odnosa: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme, uz obavezan probni rad za lica koja prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad traje 6 (šest) meseci.

VII Adresa na koju se podnose prijave: Ulica Svetog Dimitrija 39, soba 14, ili poštom na navedenu adresu, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za radno mesto zapisničar.

VIII Datum oglašavanja: 08.09.2021. godine.

IX Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je: 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja konkursa na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici, na portalu e-Uprave i na internet prezentaciji i periodičnim izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Poslednji dan za podnošenje prijava je 16.09.2021. godine.

X Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Sanja Rogulja Veljanoski, broj telefona: 022/600-105.

XI Prijava za javni konkurs vrši se na obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici uz tekst konkursa ili se može preuzeti u upravi Prekršajnog suda. Obrazac prijave mora biti svojeručno potpisan.

Prijava na konkurs može se podneti putem pošte ili neposredno na adresu navedenu u tekstu oglasa.

Prilikom predaje prijava na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od 3 (tri) dana od prijema prijave u Prekršajni sud, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačen za dostavu obaveštenja.

XII Dokazi koje prilažu svi kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; fotokopija ili očitana lična karta, uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci; potvrda da kandidatu nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); original ili overena fotokopija uverenja o položenom državnom ispitu.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i Opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici priloženi dokazi mogu biti overeni u Osnovnim sudovima, sudskim jedinicima, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre prvog marta 2017. godine, u Osnovnim sudovima, odnosno Opštinskim upravama.

Umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, državni službenik može da podnese rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u državnom organu ili rešenje da je neraspoređen.

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci i uverenje o položenom državnom ispitu. Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/2016) propisano je između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Potrebno je da kandidat u delu izjave u obrascu prijave zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

XIII Rok za podnošenje dokaza: Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pisanim putem se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.

Dokazi se dostavljaju na gore navedenu adresu Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici.

XIV Provera kompetencija učesnika konkursa proverava se u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koje ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu na osnovu podataka navedenih u obrazcu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, a o započinjanju izbornog postupka učesnici konkursa biće obavešteni putem telefona.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija, kao i intervju sa konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Odeljenja Prekršajnog suda u Šidu. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu konkursa obaveštavaju se o vremenu i mestu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili adrese), koje navedu u svojim obrazcima prijavama.

XV Izborni postupak sprovešće Konkursna komisija imenovana rešenjem Predsednika Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici.

XVI Izborni postupak: Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među kojima se sprovodi izborni postupak, objavljuje se na internet prezentaciji Prekršajnog suda prema šiframa.

NAPOMENA: Kandidat zasniva radni odnos na neodređeno vreme.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, a ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu, mora biti nostrifikovana.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici.

Kandidat bez položenog državnog stručnog ispita prima se na rad pod uslovom da taj ispit položi u roku od 6 meseci, od dana zasnivanja radnog odnosa, shodno čl. 102 Zakona o državnim službenicima RS. Kandidati sa položenim državnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.

Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika.

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji www.sm.pk.sud.rs i oglasnoj tabli Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici, na portalu e-Uprave i na internet prezentaciji i periodičnim izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene zaključkom Konkursne komisije.


Pregledano: 1578 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters