Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik fizikog vaspitanja Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“ u Velika Plana (Poslato na 08-09-2021)

Nastavnik fizikog vaspitanja


Oglas važi od: 08.9.2021.

OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“
11320 Velika Plana
Bulevar despota Stefana 40

Nastavnik fizikog vaspitanja
sa 50% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene zaposlenog, koji će u školskoj 2021/2022. godini obavljati poslove pomoćnika direktora

USLOVI: da kandidat ima državljanstvo Republike Srbije; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo propisano članom 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni 10/2019 i 6/2020 – dalje: Zakon); da ima odgovarajuće obrazovanje: kandidati za radno mesto nastavnika treba da ispunjavaju uslove iz člana 140 Zakona – što znači da treba da poseduju odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno na: studijama drugog stepena (master akademske, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005.godine, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembara 2005. godine, a izuzetno da su stekli odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem, pod uslovom da je traženo obrazovanje stekao na jeziku na kome se ostvaruje taj rad po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove, da ispunjava uslov iz člana 142 stav 1 i 4 Zakona, koji predviđaju da nastavnik iz stava 1 člana 140 Zakona mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova i smatra se da nastavnik koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, ima obrazovanje iz stava 1 člana 142 Zakona; potrebno je da kandidat ispunjava uslove u pogledu stepena i vrste obrazovanja, propisane Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 i 2/2017). Uz prijavu na konkurs kandidati za radno mesto nastavnika fizičkog vaspitanja treba da dostave originale ili overene fotokopije sledećih dokumenata (obavezno): popunjen prijavni formular objavljen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete i da ga zajedno sa potrebnom dokumentacijom dostave školi u roku od osam dana od dana objavljivanja konkursa; diplomu ili uverenje o stečenom odgovarajućem obrazovanju; uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih; dokaz o posedovanju obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova – izdat od strane odgovarajuće visokoškolske ustanove, odnosno uverenje ili drugi odgovarajući dokument o položenom ispitu iz pedagogije i psihologije u toku studija; kraću biografiju; dokaz o neosuđivanosti za navedena krivična dela, propisana članom 139 stav 1 tačka 3 Zakona, sastavni je deo prijave na konkurs, a psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, vrši nadležna služba za zapošljavanje, pre zaključenja ugovora o radu; dokaz da kandidat nije pod istragom. Kandidat koji je ranije obavio psihološku proveru sposobnosti za rad sa decom i učenicima, može uz prijavu da dostavi podatke o tome kada je i gde provera izvršena. Izabrani kandidat je u obavezi da lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima, dostavi pre zaključenja ugovora o radu. Fotokopije dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se uzimati u obzir. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Popunjen prijavni formular sa odgovarajućim dokazima (dokumentacijom), podnosi se u roku od (8) osam dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Osnovna škola „Sveti Sava” Velika Plana, Bulevar despota Stefana 40, 11320 Velika Plana, sa naznakom: „Za konkurs“. Kontakt za informacije: 026/516-021, Suzana Ristić, sekretar škole.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“


Pregledano: 1059 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters