Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Tehničar održavanja odeće Puno radno vreme

na Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti "Gornja Toponica" u Niš (Poslato na 08-09-2021)

Tehničar održavanja odeće

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti “Gornja Toponica”, Niš

Republika Srbija

SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI “GORNjA TOPONICA

Broj: 03-6087/2 03.09.2021.godine Gornja Toponica, Niš Na osnovu člana 37., stav 1. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS” br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samoupravne (’‘Sl. glasnik RS’‘ br. 96/2020i 58/2020- Aneks I), Kadrovskog plana za Bolnicu za 2019. godinu, broj: 112-01-607/2019-02 od 17.06.2019. godine i Odluke o potrebi za zasnivanje radnog odnosa br. 03-6087/1 od 03.09.2021. godine, a na osnovu ovlašćenja iz čl. 22.Statuta Specijalne bolniceza psihijatrijske bolesti “Gornja Toponica”, Niš, v.d. direktoraspecijalne bolnice raspisuje J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vreme, zbog povećanog obima posla, najduže do 9 meseci, za poslove

-Tehničar održavanja odeće – 4 izvršioca.

Opis poslova:

“Vrši prijem, razvrstavanje i stavljanje veša na pranje. Priprema i rukuje sredstvima za pranje. Odgovoran je za pravilno rukovanje mašinama za pranje, ceđenje, sušenje i peglanje, prostire i skuplja veš, vrši distribuciju veša, a po potrebi i transport. Održava higijenu mašina i radnih prostorija. Sprovodi programe radne i okupacione terapije pacijenata u saradnji i koordinaciji sa nadležnim zaposlenima koji su odgovorni za sprovođenje psihosociorehabilitacionog tretmana pacijenata. Duži se osnovnim sredstvima koja koristi pri radu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Neposredno je odgovoran poslovođi Perionice.”

Radni odnos se, zbog rada u psihijatriji i neposrednog kontakta sa pacijentima, zasniva sa skraćenim radnim vremenom u trajanju od 36 časova nedeljno Zaposleni ima sva prava iz radnog odnosa kao da radi sa punim radnim vremenom.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove predviđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Bolnice br. 03-3918/1 od 11.06.2021. godine i br.03-4528/1 od 06.07.2021. godine, koji se odnose nastručnu spremu /obrazovanje:

– osnovno obrazovanje.

Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose fotokopije (neoverene) sledećih dokumenata:

svedočanstva o završenoj osnovnoj školi;
izvoda iz matične knjige rođenih;
uverenja o državljanstvu;
fotokopiju/očitanu ličnu kartu;
potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom i kontakt telefonom.

Za navedeno radno mesto predviđen je probni rad u trajanju od 3 meseca.

Kandidat koji bude izabran, pre zaključivanja ugovora o radu, dužan je da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad- lekarsko uverenje.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na web sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave se podnose na adresu: Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti ‘‘Gornja Toponica’‘, 18202 Gornja Toponica ili neposredno u kancelariji za prijem pošte Bolnice.

Oglas se objavljuje na web sajtu Ministarstva zdravlja RS kao i na web sajtu i oglasnoj tabli Bolnice.

Prijave koje budu podnete mimo označenog roka i bez potpune dokumentacije neće se uzimati u razmatranje.

Dostavljena dokumenta se ne vraćaju.

Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti “Gornja Toponica” u Gornjoj Toponici, Niš, WWW.toponica.rs u delu Oglasi i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa.

V.D. DIREKTORA SPECIJALNE BOLNICE Dr Milan Stanojković

Rok važenja
16.09.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
4
Mesto rada
Niš
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Skoro postavljeni poslovi Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti "Gornja Toponica"


Pregledano: 303 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters