Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinski tehničar u službi za obdukcijsku, histološkocitološku dijagnostiku i veštačenje Puno radno vreme

na ZAVOD ZA SUDSKU MEDICINU u Niš (Poslato na 08-09-2021)

Medicinski tehničar u službi za obdukcijsku, histološkocitološku dijagnostiku i veštačenje

ZAVOD ZA SUDSKU MEDICINU”, Niš

Datum: 07.09.2021. godine

Br. 04-2150/4/21

ZAVOD ZA SUDSKU MEDICINU NIŠ

Na osnovu Kadrovskog plana za Zavod za sudsku medicinu za 2020.godinu, br.112-01-31/2020-02 od 18.03.2020.godine, kao i Odluke direktora br. 04-2150/1/21, od 07.09.2021. godine u vezi sa odredabama članova 7 i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave (Službeni glasnik br.96/19, 58/20), ZAVOD ZA SUDSKU MEDICINU, raspisuje

J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos na određeno vreme do 6 (šest) meseci sa punim radnim vremenom, zbog povećanog obima posla, za sledeće radno mesto

I Raspisuje se javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vreme do 6 (šest) meseci sa punim radnim vremenom, zbog povećanog obima posla, za jedno radno mesto i to:

1. Medicinski tehničar u službi za obdukcijsku, histološkocitološku dijagnostiku i veštačenja, 1 izvršilac

II Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

1. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I– Medicinski tehničar u službi za obdukcijsku, histološkocitološku dijagnostiku i veštačenja

- Srednje obrazovanje medicinske struke

- Položen stručni ispit

- Licenca

- Radno iskustvo najmanje šest meseci

IIIUz prijavu se podnosi,u originalu ili overenoj kopiji, sledeća dokumenta:

1. Fotokopija lične karte ili očitana lična karta 2. Kratka biografija sa adresom, kontakt telefonom, e-mail adresom 3.Diploma o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila(overena kopija) 4. Uverenje o položenom stručnom ispitu (overena kopija) 5. Licenca (overena kopija) 6. Uverenje o državljanstvu RS 7. Izvod iz matične knjige rođenih 8. Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime) 9. Dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje nadležnog suda) 10. Uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice) 11. Dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca)

Dokumenta pod stavkama 6, 7, 8, 9 i 10 ne smeju biti starija od 6 meseci.

Prijave uz koje nisu dostavljeni svi potrebni dokazi u originalu ili kopiji, kao i nepotpune, neuredne i neblagovremene, neće se razmatrati.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se primaju.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje pravna služba Zavoda za sudsku medicinu Niš. Dokumentacija podneta prilikom konkurisanja ostaje u arhivi Zavoda i ne vraća se kandidatima.

IV Oglas će biti objavljem u na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i putem sajta Ministarstava zdravlja RS.

V Rok za prijavu kandidata traje 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave se podnose lično, u zatvorenoj koverti u kancelariji tehničkog sekretara Zavoda, svakog radnog dana od 8-14 sati, ili šalju u zatvorenoj koverti na adresu: Zavod za sudsku medicinu, Bulevar dr Zorana Đinđića br.81,18000 Niš, sa naznakom „ Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto…(navesti tačan naziv radnog mesta za koji kandidat podnosi prijavu) “.

Nepotpune i neblagovremen prijave neće se razmatrati.

V.D Direktor Zavoda za sudsku medicinu Prof.dr Goran Ilić

Rok važenja
16.09.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 6 meseci
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Niš
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Skoro postavljeni poslovi ZAVOD ZA SUDSKU MEDICINU


Pregledano: 365 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters