0

Aplikacija

Medicinska sestra/tehničar sa probnim radom u trajanju od dva meseca Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI u Vrnjačka Banja (Poslato na 14-09-2021)

Medicinska sestra/tehničar sa probnim radom u trajanju od dva meseca

SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI”, Vrnjačka Banja

36210 Vrnjačka Banja

8. marta 12

Tel: 036/613-450

Opis posla medicinske sestre/tehničara:
Planiranje i pružanje usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju. Obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije. Primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova. Vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervencijama. Učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijente i obaveštava lekare o stanju pacijenta.
Prati opšte stanje pacijenata, meri i evidentira vitalne funkcije i druge pokazatelje.
Priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad.
Sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalne infekcije.
Učestvuje u nabavci potrebnog materijala. Odlaže i uklanja medicinski otpad na propisan način. Obavlja poslove iz oblasti javnog zdravlja (zdravstveno vaspitanje, vrši unos podataka u oblasti zdravstvene statistike, vodi evidenciju, uzima laboratorijski materijal). Prikuplja izlučevine za laboratorijske analize.
Po potrebi ide u pratnju bolesnika.Obavlja i druge poslove iz svoje struke kao i druge poslove po nalogu pretpostavljenih i direktora.
Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose:
-original ili overenu kopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi;
-original ili overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za medicinsku sestru;
-uverenja o državljanstvu ne starije od šest meseci (original ili overenu kopiju)
-potvrdu odnosno uverenje da nije osuđivan ne stariju od šest meseci (original ili overenu kopiju);
-licencu (original ili overenu kopiju)
-kopiju izvoda iz matične knjige venčanih ako je kandidat promenio prezime;
-CV
-motivaciono pismo

Prijave sa dokumetancijom dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja, ul. 8.Marta 12, 36210 Vrnjačka Banja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat dužan je da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za koje je zasniva radni odnos.

Konkurs će biti objavljen na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, sajtu Ministarstva zdravlja RS i na sajtu i oglasnoj tabli Specijalne bolnice.

Odluka o izboru kandidata biće doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka
za prijavu kandidata. Kandidati koji ne budu primljeni mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.
Izabrani kandidat dužan je da se u roku od 3 dana od dana prijema obaveštenja o izboru kandidata u pisanoj formi izjasni o datumu zasnivanja radnog odnosa u bolnici.
U suprotnom, smatra se da odustaje od zasnivanja radnog odnosa.

Za sve informacije možete se obratiti na telefon 036/613-450.

Рок важења
20.09.2021.
Захтевани ниво квалификација
Средња школа – IV степен (4 година)
Образовање кандидата
Медицина
Радно искуство у занимању
Није битно
Број извршилаца
1
Место рада
Врњачка Бања
Врста радниг односа / ангажовања
Неодређено
Напомена
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Pregledano: 84 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters