0

Aplikacija

Doktor medicine izabrani lekar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA „ALIBUNAR“ u Alibunar (Poslato na 15-09-2021)

Doktor medicine izabrani lekar

Oglas važi od: 15.9.2021.

DOM ZDRAVLjA „ALIBUNAR“
26310 Alibunar, Trg slobode 8
tel. 013/641-201

Doktor medicine izabrani lekar
na određeno vreme do povratka zaposlenog doktora medicine sa specijalizacije iz radiologije

USLOVI: Pored opštih uslova određenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: visoko obrazovanje na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. (medicinski fakultet, VII/1 stepen stručne spreme), na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. (medicinski fakultet, VII/1 stepen stručne spreme), stručni ispit, licenca za rad. Opisi poslova utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Alibunar i kandidatima su dostupni na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Doma zdravlja Alibunar, radnim danima od 10 do 12 časova. Kandidati dostavljaju: prijavu na oglas sa kratkom biografijom sa adresom i kontakt telefonom, lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izvod iz kaznene evidencije MUP-a da nisu kažnjavani, uverenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak izdato od suda, overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju o položenom stručnom ispitu, overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, fotokopiju lične karte. Kopije dokumenta moraju biti overene u sudu ili kod javnog beležnika (notara). Prijave na oglas poslati na adresu Doma zdravlja Alibunar, Trg slobode 8, 26310 Alibunar, sa naznakom „Za konkurs“ ili doneti lično u kancelariju Službi za opšte poslove Doma zdravlja Alibunar. Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na zvaničnom sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije, kao i na sajtu Doma zdravlja Alibunar. Po završenom oglasu, predata dokumenta neće biti vraćena kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.


Pregledano: 30 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters