Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U SMEDEREVU u Smederevo (Poslato na 15-09-2021)

Više radnih mesta...


Oglas važi od: 15.9.2021.

OSNOVNO JAVNO
TUŽILAŠTVO U SMEDEREVU

Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu, na osnovu člana 34 Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 101/11, 38/12, 121/12, 101/13, 117/14, 106/15 i 63/16), članova 49 i 61 Zakona o družavnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18), člana 9 Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim ogranima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 2/2019 i 67/2021), Pravilnika o sastavu konkursne komisije, načinu provere kompetencija, kriterijuma i merilima za izbor na izvršilačka radna mesta u sudovima i javnim tužilaštvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 30/19), člana 8 stav 1 i stav 2 tačke 1 i 2 Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu A br. 76/19 od 11.03.2019. godine (sa izmenama od 01.07.2019. godine, 28.02.2020. godine i 27.05.2021. godine, na koje izmene je ministar pravde dao saglasnosti broj 100-00-253/2019-03 od 08.07.2019. godine, 20.03.2020. godine i 25.06.2021. godine), Kadrovskog plana Ministra pravde za 2021. godinu broj 119-01-194/2020-03 od 27.04.2021. godine i odluke Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu A broj 234/21 od 07.09.2021. godine, oglašava:

JAVNI KONKURS
za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta
u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu, Smederevo, Omladinska 1


II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Sekretar tužilaštva
u zvanju samostalnog savetnika
1 izvršilac

Opis poslova: Pomaže javnom tužiocu u vršenju poslova uprave prema ovlašćenjima i uputstvima javnog tužioca, rukovodi i odgovara za rad pisarnice i daktilobiroa, vodi jedinstvenu kadrovsku evidenciju, vodi upisnik „P“, učestvuje u pripremi i izradi normativnih akata koje donosi javni tužilac i stara se o njihovom izvršenju, učestvuje u pripremi i izradi programa rada, izveštaja o radu, izdaje uverenja o radnom stažu provedenom u Tužilaštvu i druge potvrde koje se odnose na radne odnose, učestvuje u radu konkursne komisije i obrađuje predloge i odluke ove komisije, priprema rešenja iz radnog odnosa radnika u Tužilaštvu o zasnivanju i prestanku radnog odnosa, raspoređivanju radnika na radna mesta, vrši i druge poslove po nalogu javnog tužioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit i pet godina radnog iskustva u struci i najmanje dve godine radnog iskustva u struci nakon položenog pravosudnog ispita i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

2. Tužilački pomoćnik – viši tužilački saradnik
u zvanju samostalnog savetnika
1 izvršilac

Opis poslova: Pomaže javnom tužiocu i zameniku javnog tužioca u radu, prati sudsku praksu, izrađuje tužilačke akte, uzima na zapisnik krivične prijave, podneske i izjave građana, samostalno preduzima procesne radnje, vrši pod nadzorom i po uputstvima javnog tužioca, odnosno zamenika javnog tužioca poslove predviđene zakonom i drugim propisima.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit i najmanje dve godine radnog iskustva u struci nakon položenog pravosudnog ispita i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

3. Tužilački pomoćnik – tužilački saradnik
u zvanju savetnika
1 izvršilac

Opis poslova: Pomaže javnom tužiocu i zameniku javnog tužioca u radu u predmetima manje složenosti, prati sudsku praksu, izrađuje nacrte jednostavnijih akata, uzima na zapisnik krivične prijave, podneske i izjave građana, vrši pod nadzorom i po uputstvima javnog tužioca, odnosno zamenika javnog tužioca poslove manje složenosti predviđene zakonom i drugim propisima.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalstičkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen pravosudni ispit i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

III Faze izbornog postupka i učešće kandidata: Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

1. Provera opštih funkcionalnih kompetencija
Svim kandidatima koji učestvuju u izvornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije i to:
- organizacija i rad državnih organa Republike Srbije (provera će se vršiti putem pisanog testa);
- digitalna pismenost (provera će se vršiti praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz o poznavanju rada na računaru);
- poslovna komunikacija (provera će se vršiti pisanom simulacijom).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „digitalna pismenost“, ako kandidat poseduje vežeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije – „digitalna pismenost“, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu „Rad na računaru“), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza odlučiti da li će moći ili ne može da prihvati dokaz koji je priložen umesto testovne provere.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu (sd.os.jt.rs).

2. Provera posebnih funkcionalnih kompetencija: Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

Za radno mesto pod rednim brojem 1) – sekretar tužilaštva:
- Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada uprava u javnom tužilaštvu – poznavanje propisa relevantnih za tužilačku upravu (provera će se vršiti pisanim putem, testom i usmenim putem – razgovorom sa kandidatom).
- Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto sekretar tužilaštva – posedovanje znanja i veština za izradu nacrta normativnih i drugih akata javnotužilačke uprave (provera će se vršiti pisanim putem, testom i usmenim putem – razgovorom sa kandidatom).
- Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto sekretar tužilaštva – znanje i veštine vezane za organizaciju i koordinaciju unutrašnjih organizacionih jedinica javnog tužilaštva (provera će se vršiti pisanim putem, testom i usmenim putem – razgovorom sa kandidatom).

Za radno mesto pod rednim brojem 2) – tužilački pomoćnik - viši tužilački saradnik:
- Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada uprava u javnom tužilaštvu (provera će se vršiti pisanim putem, testom ili usmenim putem – razgovorom sa kandidatom).
- Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto tužilački pomoćnik – posedovanje znanja i veština za izradu nacrta tužilačkih akata (provera će se vršiti pisanim putem, testom i usmenim putem – razgovorom sa kandidatom).
- Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto tužilački pomoćnik – veštine upravljanja pretkrivičnim postupkom (provera će se vršiti pisanim putem, testom i usmenim putem – razgovorom sa kandidatom).

Za radno mesto pod rednim brojem 3) – tužilački pomoćnik – tužilački saradnik:
- Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada uprava u javnom tužilaštvu (provera će se vršiti pisanim putem, testom ili usmenim putem – razgovorom sa kandidatom).
- Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto tužilački pomoćnik – posedovanje znanja i veština za izradu nacrta tužilačkih akata (provera će se vršiti pisanim putem, testom i usmenim putem – razgovorom sa kandidatom).
- Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto tužilački pomoćnik – veštine upravljanja pretkrivičnim postupkom (provera će se vršiti pisanim putem, testom i usmenim putem – razgovorom sa kandidatom).

3. Provera ponašajnih kompetencija: Ponašajne kompetencije su: upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje razultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet, i njihovu proveru vršiće diplomirani psiholog na osnovu intervjua baziranog na kompetencijama i upitnika.

4. Intervju sa Komisijom i vrednovanje kandidata: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa – proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

Sve navedene kompetencije komisija će proveriti u roku od 15 dana računajući od dana isteka roka za prijavu na oglas po predmetnom konkursu. Baza pitanja biće objavljena na internet stanici tužilaštva (sd.os.jt.rs).

ZAJEDNIČKO ZA SVA RADNA MESTA

IV Mesto rada: Smederevo, stalno sedište: Omladinska 1.

V Trajanje radnog odnosa: radni odnos sa zasniva na neodređeno vreme.

VI Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da ima propisanu stručnu spremu i da ispunjava uslove određene zakonom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; da učesnik konkrusa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (č. 45. stav 1. Zakona o družavnim službenicima)

VII Obrazac prijave na konkurs i dokazi koji se prilažu: Prijava na konkurs podnosi se na Obrascu prijave za odgovarajuće radno mesto. Obrazac je dostupan na internet stranici Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu ili u štampanoj verziji u Upravi tužilaštva (Smederevo, Omladinska 1). Obrazac prijave mora biti svojeručno potpisan. Obrazac prijave na konkurs sadrži: podatke o konkursu, lične podatke – adresu stanovanja, telefon, elektronsku adresu, obrazovanje, stručne i druge ispite podnosioca prijave koji su uslov za zasnivanje radnog odnosa, podatak o znanju rada na ručunaru, podatak o znanju stranog jezika, dodatne edukacije, radno iskustvo, posebne uslove, dobrovoljno datu izjavu o pripadnosti nacionalnoj manjini, posebne izjave od značaja za učešće u konkursnim postupcima u državnim organima. Prijava na javni konkurs može se podneti putem pošte ili neposredno na adresu: Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu, Smederevo, Omladinska 1. Prilikom prijema prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestuvuje na javnom konkursu. Podnosilac prijave biće obavešten o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave na način na koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

VIII Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: Sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koje ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakte (mejl-adrese ili brojeve telefona) koje su naveli.

Provera svih kompentencija će se vršiti u prostorijama Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, Omladinska 1. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona i ili mejl adrese), koje navedu u svojim obrascima prijave.

IX Ostali dokazi koje prilažu samo kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa komisijom: original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne stariji od 6 meseci); uverenje da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci (ne starije od 6 meseci); potvrda da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u družavnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo oni kandidati koji su radili u državnom organu); overena fotokopija diplome kojom se potrvđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima. Kandidati bez položenog družavnog ispita za rad u državnim organima primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada; sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru (ukoliko poseduje isti); Obrazac 1 – Izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam dostaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiti umesto njega.

Odredbama članova 9 i 103 Zakona o opštem upravnom postupka („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 18/2016) propisano je između ostalog da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribati sama.

Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o položenom pravosudnom ispitu, uverenje o položenom državnom istitu, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatovara od najmanje šest meseci.

Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka. Kandidati koji su uspešno prošli faze izvornog postuka pre intervjua sa komisijom pozvaće se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja prilože ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji u ostavljenom roku ne prilože ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku,odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pisanim putem se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu navedenu u oglasu.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je naraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao).

X Rok za podnošenje prijava: 8 (osam) dana od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“.

XI Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Prijave se podnose Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu, Omladinska 1, Smederevo, sa naznakom „Prijava na javni konkurs – za izvršilačko radno mesto“ (navesti naziv radnog mesta za koje se podnosi prijava).

XII Izborni postupak: Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među kojima se sprovodi izborni postupak, objavljuje se na internet prezentaciji tužilaštva prema šiframa njihove prijave.

Kandidate koji uspešno završe pismenu proveru opštih funkcionalnih kompentencija konkursna komisija će obavestiti o vremenu i mestu provere posebnih funkcionalnih kompetancija, a potom i o vremenu i mestu provere ponašajnih kompetencija i na kraju obaviti intervju sa kandidatima.

XIII Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Radica Živojinović, administrativno-tehnički sekretar u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu, kontakt telefon: 026/46-22-140 ili zgrada tužilaštva u Smederevu, Omladinska 1, kancelarija 1 na 1. spratu.

Napomene: Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača. Diploma kojom se otvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene Zaključkom komisije. Svaka faza izbornog postupka u selekciji kandidata biće eliminaciona. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu (sd.os.jt.rs). Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu (sd.os.jt.rs), na portalu e-Uprave, oglasnoj tabli, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U SMEDEREVU


Pregledano: 1916 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters