Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pravosudni stražar, nameštenik IV vrste Puno radno vreme

na OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U SMEDEREVU u Smederevo (Poslato na 15-09-2021)

Pravosudni stražar, nameštenik IV vrste


Oglas važi od: 15.9.2021.

OSNOVNO JAVNO
TUŽILAŠTVO U SMEDEREVU

Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu, na osnovu člana 34 Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 101/11, 38/12, 121/12, 101/13, 117/14, 106/15 i 63/16), članova 61 i 170 Zakona o družavnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18), članova 25 i 26 stav 1 Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), člana 9 Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim ogranima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 2/2019 i 67/2021), Pravilnika o sastavu konkursne komisije, načinu provere kompetencija, kriterijuma i merilima za izbor na izvršilačka radna mesta u sudovima i javnim tužilaštvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 30/19), člana 10 stav 2 Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu A br. 76/19 od 11.03.2019. godine (sa izmenama od 01.07.2019. godine, 28.02.2020. godine i 27.05.2021. godine, na koje izmene je ministar pravde dao saglasnosti broj 100-00-253/2019-03 od 08.07.2019. godine, 20.03.2020. godine i 25.06.2021. godine), Kadrovskog plana Ministra pravde za 2021. godinu broj 119-01-194/2020-03 od 27.04.2021. godine i odluke Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu A broj 235/21 od 07.09.2021. godine, oglašava:

JAVNI KONKURS
za popunjavanje radnog mesta
u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu


I Organ u kome se popunjava radno mesto: Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu, Smederevo, Omladinska 1


II Radno mesto koje se popunjava:

Pravosudni stražar, nameštenik IV vrste
1 izvršilac

Opis poslova: Utvrđuje identitet i razloge dolaska lica u prostorije Tužilaštva, po potrebi pretresa lica i stvari i oduzima predmete kojima bi se mogla ugroziti bezbednost lica i imovine, zabranjuje ulazak u prostorije Tužilaštva licu sa oružjem, opasnim oruđem, pod dejstvom alkohola i drugih omamljujućih sredstava, zabranjuje neovlašćenom licu ulazak u prostorije Tužilaštva, udaljava iz prostorija lice koje se ne pridržava njegove zabrane ili ometa red i mir, zadržava lice zatečeno u vršenju krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti i o tome odmah obaveštava organ unutrašnjih poslova, štiti imovinu i lica u prostorijama Tužilaštva, sačinjava pismeni izveštaj u slučaju upotrebe sredstava prinude u koji unosi podatke o licu protiv koga je sredstvo prinude upotrebljeno i razlozima za upotrebu, vrši poslove vezane za zaštitu od požara, obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređenog.

Uslovi: srednja školska sprema III ili IV stepen, društvenog, prirodnog ili tehničkog smera, zdravstvena (psihofizička) sposobnost i obučenost za rukovanje vatrenim oružjem i najmanje jedna godina radnog iskustva.

III Mesto rada: Smederevo, stalno sedište: Omladinska 1.

IV Trajanje radnog odnosa: Radni odnos sa zasniva na neodređeno vreme.

V Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da ima propisanu stručnu spremu i da ispunjava uslove određene zakonom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; da učesnik konkrusa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VI Obrazac prijave na konkurs i dokazi koji se prilažu: Prijava na konkurs podnosi se na Obrascu prijave za odgovarajuće radno mesto. Obrazac je dostupan na internet stranici Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu ili u štampanoj verziji u Upravi tužilaštva (Smederevo, Omladinska 1). Obrazac prijave mora biti svojeručno potpisan. Obrazac prijave na konkurs sadrži: podatke o konkursu, lične podatke – adresu stanovanja, telefon, elektronsku adresu, obrazovanje, stručne i druge ispite podnosioca prijave koji su uslov za zasnivanje radnog odnosa, podatak o znanju rada na ručunaru, podatak o znanju stranog jezika, dodatne edukacije, radno iskustvo, posebne uslove, dobrovoljno datu izjavu o pripadnosti nacionalnoj manjini, posebne izjave od značaja za učešće u konkursnim postupcima u državnim organima. Prijava na javni konkurs može se podneti putem pošte ili neposredno na adresu: Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu, Smederevo, Omladinska 1. Prilikom prijema prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestuvuje na javnom konkursu. Podnosilac prijave biće obavešten o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave na način na koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

VII Ostali dokazi koje prilažu uz prijavu: original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne stariji od 6 meseci); uverenje da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci (ne starije od 6 meseci); potvrda da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo oni kandidati koji su radili u državnom organu); overena fotokopija diplome kojom se potrvđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu (potvrde, rešenja, ugovori i druga akta iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo); dokaz o obučenosti za rukovanje vatrenim oružjem, original ili overena fotokopija; Obrazac 1 – izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam dostaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiti umesto njega.

Odredbama članova 9 i 103 Zakona o opštem upravnom postupka („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 18/2016) propisano je između ostalog da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribati sama.

Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatovara od najmanje šest meseci.

Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

VIII Rok za podnošenje prijava: 8 (osam) dana od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“.

IX Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Prijave se podnose poštom Višem javnom tužilaštvu u Smederevu, Omladinska 1, Smederevo, sa naznakom „Prijava na javni konkurs – za namešteničko radno mesto“ (navesti naziv radnog mesta za koje se podnosi prijava).

X Izborni postupak: Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među kojima se sprovodi izborni postupak, objavljuje se na internet prezentaciji tužilaštva prema šiframa njihove prijave.

U izbornom postupku, ocenjivaće se ispunjenost uslova prema tekstu oglasa, usaglašenom sa opisom radnog mesta u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu.

XI Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Radica Živojinović, administrativno-tehnički sekretar u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu, kontakt telefon 026/46-22-140 ili zgrada tužilaštva u Smederevu, Omladinska 1, kancelarija broj 1 na 1. spratu.

Napomene: Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača. Diploma kojom se otvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene Zaključkom komisije.

Obrazac prijave na konkurs se može se naći na sajtu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu (sd.os.jt.rs).

Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu (sd.os.jt.rs), na portalu e-Uprave, oglasnoj tabli, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U SMEDEREVU


Pregledano: 971 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters