0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta), Šef materijalno-finansijskog poslovanja, Psiholog Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA IVANjICA u Ivanjica (Poslato na 15-09-2021)

Više radnih mesta...


Oglas važi od: 15.9.2021.

TEHNIČKA ŠKOLA IVANjICA
32250 Ivanjica, Miće Matovića 2

Nastavnik ustavnog i privrednog prava
na određeno vreme, sa 85% radnog vremena

USLOVI: U radni odnos može biti primljeno lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2015, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 i 95/2018), ispunjava i posebne uslove propisane članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018): da ima odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik. Uz prijavni formular kandidati podnose sledeću dokumentaciju: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; uverenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove; uverenje iz suda opšte nadležnosti da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; uverenje o državljanstvu Republike Srbije; izvod iz matične knjige rođenih; potvrdu o radnom iskustvu.

Koordinator praktične nastave
na određeno vreme

USLOVI: U radni odnos može biti primljeno lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2015, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 i 95/2018), ispunjava i posebne uslove propisane članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018): da ima odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik. Uz prijavni formular kandidati na konkurs podnose sledeću dokumentaciju: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; uverenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove; uverenje iz suda opšte nadležnosti da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; uverenje o državljanstvu Republike Srbije; izvod iz matične knjige rođenih; potvrdu o radnom iskustvu.

Nastavnik fizičkog vaspitanja
na određeno vreme, sa 70% radnog vremena

USLOVI: U radni odnos može biti primljeno lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2015, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 i 95/2018), ispunjava i posebne uslove propisane članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018): da ima odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik. Uz prijavni formular kandidati na konkurs podnose sledeću dokumentaciju: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; uverenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove; uverenje iz suda opšte nadležnosti da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; uverenje o državljanstvu Republike Srbije; izvod iz matične knjige rođenih; potvrdu o radnom iskustvu.

Nastavnik usluživanja sa praktičnom nastavom
na određeno vreme, sa 108% radnog vremena

USLOVI: U radni odnos može biti primljeno lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2015, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 i 95/2018), ispunjava i posebne uslove propisane članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018): da ima odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik. Uz prijavni formular kandidati na konkurs podnose sledeću dokumentaciju: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; uverenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove; uverenje iz suda opšte nadležnosti da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; uverenje o državljanstvu Republike Srbije; izvod iz matične knjige rođenih; potvrdu o radnom iskustvu.

Nastavnik hemije
na određeno vreme, sa 35% radnog vremena

USLOVI: U radni odnos može biti primljeno lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2015, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 i 95/2018), ispunjava i posebne uslove propisane članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018): da ima odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik. Uz prijavni formular kandidati na konkurs podnose sledeću dokumentaciju: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; uverenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove; uverenje iz suda opšte nadležnosti da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; uverenje o državljanstvu Republike Srbije; izvod iz matične knjige rođenih; potvrdu o radnom iskustvu.

Nastavnik stručnih predmeta drvne struke
na određeno vreme, sa 120% radnog vremena

USLOVI: U radni odnos može biti primljeno lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2015, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 i 95/2018), ispunjava i posebne uslove propisane članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018): da ima odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik. Uz prijavni formular kandidati na konkurs podnose sledeću dokumentaciju: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; uverenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove; uverenje iz suda opšte nadležnosti da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; uverenje o državljanstvu Republike Srbije; izvod iz matične knjige rođenih; potvrdu o radnom iskustvu.

Nastavnik stručnih predmeta ekonomske struke
na određeno vreme, sa 50% radnog vremena

USLOVI: U radni odnos može biti primljeno lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2015, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 i 95/2018), ispunjava i posebne uslove propisane članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018): da ima odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik. Uz prijavni formular kandidati na konkurs podnose sledeću dokumentaciju: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; uverenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove; uverenje iz suda opšte nadležnosti da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; uverenje o državljanstvu Republike Srbije; izvod iz matične knjige rođenih; potvrdu o radnom iskustvu.

Šef materijalno-finansijskog poslovanja
na određeno vreme, sa 50% radnog vremena

USLOVI: U radni odnos može biti primljeno lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2015, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 i 95/2018), ispunjava i posebne uslove propisane članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018): da ima odgovarajuće visoko obrazovanje iz oblasti ekonomskih nauka, odgovarajuće obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: odgovarajuće visoko obrazovanje iz oblasti ekonomskih nauka, studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik. Uz prijavni formular kandidati na konkurs podnose sledeću dokumentaciju: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; uverenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove; uverenje iz suda opšte nadležnosti da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; uverenje o državljanstvu Republike Srbije; izvod iz matične knjige rođenih; potvrdu o radnom iskustvu.

Psiholog
na određeno vreme

USLOVI: U radni odnos može biti primljeno lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2015, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 i 95/2018), ispunjava i posebne uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018): da ima odgovarajuće obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: odgovarajuće visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, iz oblasti pedagoških nauka ili psiholoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka ili psiholoških nauka; da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine iz oblasti pedagoških nauka ili psiholoških nauka, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik. Uz prijavni formular kandidati podnose sledeću dokumentaciju: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; uverenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove; uverenje iz suda opšte nadležnosti da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; uverenje o državljanstvu Republike Srbije; izvod iz matične knjige rođenih; potvrdu o radnom iskustvu.

Tehničar za održavanje informacionih sistema i tehnologija
na određeno vreme, sa 50% radnog vremena

USLOVI: U radni odnos može biti primljeno lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2015, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 i 95/2018) ispunjava i posebne uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018): da ima odgovarajuće srednje obrazovanje prema propisima o srednjem obrazovanju; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik. Uz prijavni formular kandidati na konkurs podnose sledeću dokumentaciju: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; uverenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove; uverenje iz suda opšte nadležnosti da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; uverenje o državljanstvu Republike Srbije; izvod iz matične knjige rođenih; potvrdu o radnom iskustvu.

OSTALO: Navedena dokumentacija ne može biti starija od šest meseci. Kandidat može podneti i ostala dokumenta koja mogu poslužiti prilikom donošenja odluke o izboru (biografske podatke, odnosno radnu biografiju, okvirni plan rada, dokaze o posedovanju radnih sposobnosti). Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u listu „Poslovi“. Prijavni formular se može preuzeti sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc i zajedno sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Tehnička škola Ivanjica, Miće Matovića 2, 32250 Ivanjica, sa naznakom „Za konkurs“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole i putem telefona: 032/661-000.


Pregledano: 99 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters