0

Aplikacija

Vaspitač; Medicinska sestra – vaspitač; Spremačica Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „SOFIJA RISTIĆ“ u Topola (Poslato na 15-09-2021)

Vaspitač; Medicinska sestra – vaspitač; Spremačica

Oglas važi od: 15.9.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„SOFIJA RISTIĆ“
34310 Topola
tel. 034/6811-489

Vaspitač

USLOVI: odgovarajuće obrazovanje: stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije); na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje; obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova; da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (srpski jezik). Kandidat popunjava prijavni formular za prijavu na konkurs koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz odštampan prijavni formular kandidat dostavlja: overenu fotokopiju diplome, odnosno diplome i dodatka uz diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi i uverenje o položenim ispitima (ukoliko se prilaže uverenje ono ne može biti starije od šest meseci), uverenje o položenom stručnom ispitu ili uverenje o položenom ispitu za licencu (ako je kandidat isti polagao), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), uverenje o državljanstvu ne starije od šest meseci (ako se dostavlja fotokopija mora biti overena); uverenje policijske uprave, ne starije od šest meseci, da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ako se dostavlja fotokopija uverenja mora biti overena); uverenje suda da nije pod istragom i da nije pokrenut krivični postupak; ako kandidat nije stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku – uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika sa metodikom po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom (lekarsko uverenje) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu.

Vaspitač
na određeno vreme zbog povećanog obima posla (najduže do 31. avgusta 2022. godine)
3 izvršioca

USLOVI: posedovanje odgovarajućeg obrazovanja: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije); na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje; obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova; da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (srpski jezik). Kandidat popunjava prijavni formular za prijavu na konkurs, koji se nalazi na zvaničnoj intrnet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz odštampani prijavni formular, kandidat dostavlja: overenu fotokopiju diplome, odnosno diplome i dodatka uz diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi i uverenje o položenim ispitima (ukoliko se prilaže uverenje ono ne može biti starije od šest meseci), uverenje o položenom stručnom ispitu ili uverenje o položenom ispitu za licencu (ako je kandidat isti polagao), izvod iz matične knjige rođenih – original ili overena fotokopija, uverenje o državljanstvu ne starije od šest meseci (ako se dostavlja fotokopija mora biti overena); uverenje policijske uprave, ne starije od šest meseci, da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ako se dostavlja fotokopija uverenja mora biti overena); uverenje suda da nije pod istragom i da nije pokrenut krivični postupak; ako kandidat nije stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku – uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika sa metodikom po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom (lekarsko uverenje) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu.

Medicinska sestra – vaspitač
na određeno vreme zbog povećanog obima posla (najduže do 31. avgusta 2022. godine)

USLOVI: srednje obrazovanje, medicinska sestra – vaspitač. Kandidat uz prijavni formular prilaže: overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, uverenje ili potvrdu o neosuđivanosti za gore navedena krivična dela koju izdaje policijska uprava (original); uverenje suda da nije pod istragom i da nije pokrenut krivični postupak; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), uverenje o državljanstvu ne starije od šest meseci (original ili overena fotokopija). Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom (lekarsko uverenje) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu.

Spremačica
na određeno vreme zbog povećanog obima posla (najduže do 31. avgusta 2022. godine)

USLOVI: prvi stepen stručne spreme (osmogodišnja škola). Kandidat uz prijavni formular prilaže: overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi, uverenje ili potvrdu o neosuđivanosti za gore navedena krivična dela koju izdaje policijska uprava (original); uverenje suda da nije pod istragom i da nije pokrenut krivični postupak; izvod iz matične knjige rođenih (original); uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci); očitanu ili fotokopiju lične karte. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom (lekarsko uverenje) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu.

Vaspitač
na određeno vreme radi zamene zaposlene koja je premeštena na radno mesto direktora, do prestanka mandata

USLOVI: posedovanje odgovarajućeg obrazovanja: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije); na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje; obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova; da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (srpski jezik). Kandidat popunjava prijavni formular za prijavu na konkurs koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz odštampani prijavni formular kandidat dostavlja: overenu fotokopiju diplome, odnosno diplome i dodatka uz diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi i uverenje o položenim ispitima (ukoliko se prilaže uverenje ono ne može biti starije od šest meseci), uverenje o položenom stručnom ispitu ili uverenje o položenom ispitu za licencu (ako je kandidat isti polagao), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), uverenje o državljanstvu ne starije od šest meseci (ako se dostavlja fotokopija mora biti overena), uverenje policijske uprave, ne starije od šest meseci, da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ako se dostavlja fotokopija uverenja mora biti overena); uverenje suda da nije pod istragom i da nije pokrenut krivični postupak; ako kandidat nije stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku – uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika sa metodikom po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom (lekarsko uverenje) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu.

Vaspitač
na određeno vreme radi zamene zaposlene na porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta

USLOVI: posedovanje odgovarajućeg obrazovanja: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije); na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje; obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova; da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (srpski jezik). Kandidat popunjava prijavni formular za prijavu na konkurs koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz odštampani prijavni formular, kandidat dostavlja: overenu fotokopiju diplome, odnosno diplome i dodatka uz diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi i uverenje o položenim ispitima (ukoliko se prilaže uverenje ono ne može biti starije od šest meseci), uverenje o položenom stručnom ispitu ili uverenje o položenom ispitu za licencu (ako je kandidat isti polagao), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), uverenje o državljanstvu ne starije od šest meseci (ako se dostavlja fotokopija mora biti overena); uverenje policijske uprave, ne starije od šest meseci, da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ako se dostavlja fotokopija uverenja mora biti overena); uverenje suda da nije pod istragom i da nije pokrenut krivični postupak; ako kandidat nije stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku – uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika sa metodikom po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom (lekarsko uverenje) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu.

OSTALO: Prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Avenija kralja Petra I br. 10/a, 34310 Topola, sa naznakom „Konkurs za ________________________“ (navesti naziv radnog mesta za koje se konkuriše). Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor i ima najmanje tri člana, a čiji je obavezni član sekretar ustanove. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Kontakt telefon: 034/6811-489.Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „SOFIJA RISTIĆ“


Pregledano: 48 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters