Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Magacioner/ekonom; Servirka Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠA RADOST“ u Aleksandrovac (Poslato na 15-09-2021)

Vaspitač; Magacioner/ekonom; Servirka


Oglas važi od: 15.9.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„NAŠA RADOST“
37230 Aleksandrovac, Bolnička 3
tel. 037/3552-083

Vaspitač
2 izvršioca

USLOVI: odgovarajuće obrazovanje na studijama prvog stepena: osnovne strukovne studije, studije u trajanju od tri godine ili više obrazovanje; dozvola za rad (licenca); psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom; da kandidati nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da znaju srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs sa osnovnim biografskim podacima kandidat treba da priloži dokaze o ispunjavanju uslova: overenu fotokopiju svedočanstva (diplome) o stečenom obrazovanju; dokaz o znanju srpskog jezika (kandidat dostavlja samo ako obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku); uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih (originali ili overene kopije); overenu fotokopiju potvrde o položenoj licenci (overenu fotokopiju dozvole za rad); uverenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (original). Dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom kandidat pribavlja pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom, dostavljaju ustanovi prilikom konkurisanja. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Predškolske ustanove „Naša radost“, sa naznakom: „Za konkurs za vaspitače“.

Magacioner/ekonom

USLOVI: Kandidati treba da imaju srednje obrazovanje, psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da znaju srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs sa osnovnim biografskim podacima kandidat treba da priloži dokaze o ispunjavanju uslova: overenu fotokopiju svedočanstva (diplome) o stečenom obrazovanju; dokaz o znanju srpskog jezika (kandidat dostavlja samo ako obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku); uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih (originali ili overene kopije); uverenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (original). Dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom kandidat pribavlja pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi prilikom konkurisanja. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Predškolske ustanove „Naša radost“, sa naznakom: „Za konkurs za magacionera/ekonoma“.

Servirka

USLOVI: osnovno obrazovanje sa radnim iskustvom na poslovima servirke, do dana stupanja na snagu uredbe (do 31.01.2018. godine); da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs sa osnovnim biografskim podacima kandidat treba da priloži dokaze o ispunjavanju uslova – overenu fotokopiju svedočanstva (diplome) o stečenom obrazovanju; dokaz o znanju srpskog jezika (kandidat dostavlja samo ako obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku); uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knige rođenih (originali ili overene kopije); potvrdu o radnom iskustvu na poslovima servirke; uverenje da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (original) Dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom kandidat pribavlja pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi prilikom konkurisanja. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Predškolske ustanove „Naša radost“, sa naznakom: „Za konkurs za servirku“.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠA RADOST“


Pregledano: 865 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters