0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika i književnosti Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN ŠERBANOVIĆ” u Krepoljin (Poslato na 15-09-2021)

Nastavnik srpskog jezika i književnosti


Oglas važi od: 15.9.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„JOVAN ŠERBANOVIĆ”
12316 Krepoljin, Cara Lazara 84
tel. 012/7642-190
e-mail: jovanserbanovic@gmail.com

Nastavnik srpskog jezika i književnosti
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020), da ima odgovarajuće visoko obrazovanje za radno mesto nastavnika, odnosno da ispunjava uslove iz člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020) i da ispunjava uslove u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020 i 3/2021) za navedeno radno mesto.

OSTALO: psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa učenicima; da lice koje konkuriše nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; da ima, u skladu sa članom 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Kandidat je dužan da popuni prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Zajedno sa odštampanim prijavnim formularom koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici, školi se dostavlja: overena fotokopija diplome odgovarajućeg stepena i vrste stručne spreme u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020 i 3/2021) za radno mesto za koje konkuriše; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih na propisanom obrascu sa hologramom; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu RS (ne starije od 6 meseci); uverenje da kandidat nije osuđivan (original, ne starije od 6 meseci); potvrdu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje; fotokopiju lične karte; ukoliko diploma nije izdata na srpskom jeziku, potvrdu da zna srpski jezik, a za lica koja nisu stekla obrazovanje na srpskom jeziku – dokaz o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove; dokaz, odnosno uverenje o posedovanju obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečenom na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, izdato od strane odgovarajuće visokoškolske ustanove. Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima, izabrani kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. U postupku odlučivanja o izboru nastavnika, komisija vrši uži izbor kandidata koje upućuje na prethodnu psihološku procenu za rad sa decom i učenicima, koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka. Neće se razmatrati prijave koje su neblagovremene, nepotpune, uz koje nisu priloženi dokazi koji se traže konkursom i onih kandidata koji ne ispunjavaju uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme. Prijavni formular sa svim konkursom traženim dokumentima i dokazima o ispunjavanju uslova, dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, na gore navedenu adresu, sa naznakom: „Za konkurs – nastavnik srpskog jezika i književnosti“.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN ŠERBANOVIĆ”


Pregledano: 47 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters