0

Aplikacija

Pedagog Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN ŠERBANOVIĆ“ u Krepoljin (Poslato na 15-09-2021)

Pedagog


Oglas važi od: 15.9.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„JOVAN ŠERBANOVIĆ“
12316 Krepoljin, Cara Lazara 84
tel. 012/7642-190
e-mail: jovanserbanovic@gmail.com

Pedagog
na određeno vreme

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove za prijem u radni odnos iz člana 139 i da ima: 1) odgovarajuće visoko obrazovanje propisano članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, broj 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19 i 6/2020); obavezno obrazovanje lica iz člana 140 Zakona je obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova; kandidat koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, ima obavezno obrazovanje iz člana 142 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a kandidat koji nema obavezno obrazovanje iz člana 142 stav 1 obavezan je da ga stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokaz o znanju srpskog jezika – jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi, dostavlja se samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku. Dokazi o ispunjenosti uslova iz člana 139 stava 1 tač. 1), 3), 4) i 5) ovog člana podnose se uz prijavu na konkurs, a iz stava 1 tačka 2) ovog člana – da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, pre zaključenja ugovora o radu sa izabranim kandidatom. Kandidat treba da ima i odgovarajući stepen i vrstu obrazovanja propisanu članom 6 stav 1 tačka 1 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020 i 3/2021). Podaci koji se prikupljaju biće iskorišćeni isključivo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/18). Kandidat dostavlja školi odštampan, popunjen i potpisan prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i potrebnu dokumentaciju u overenim fotokopijama. Uz popunjen i potpisan prijavni formular sa zvanične internet stranice, potrebno je da kandidat dostavi školi: prijavu sa kratkom biografijom i podacima o svom profesionalnom razvoju; diplome odgovarajućeg obrazovanja, stepena i vrste stručne spreme, kako master tako i osnovnih studija, odnosno svih stepena stečenog visokog obrazovanja (kandidat koji ima položene ispite iz psihologije i pedagogije dostavlja uverenje o položenim ispitima, a ukoliko ima položen ispit za licencu za nastavnika, dostavlja obaveštenje ministarstva o položenom ispitu za licencu); kandidati koji su stekli obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, treba da dostave uverenje/potvrdu fakulteta o istom; uverenje da nije osuđivan, ne starije od 6 meseci; potvrdu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 meseci; izvod iz matične knjige rođenih na propisanom obrascu sa hologramom; ukoliko diploma nije izdata na srpskom jeziku, potvrdu da zna srpski jezik, a za lica koja nisu stekla obrazovanje na srpskom jeziku – dokaz o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Prijava na konkurs mora da sadrži tačan naziv radnog mesta za koje se konkuriše, kao i aktuelni broj fiksnog i mobilnog telefona i tačnu adresu kandidata, u cilju kontaktiranja zbog psihološke provere i intervjua tokom trajanja konkursa. Kandidati koji su izabrani u uži izbor upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Rešenje o izboru kandidata doneće konkursna komisija nakon dobijanja rezultata psihološke procene kandidata, u roku od 8 dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Lice koje bude izabrano po konkursu, dužno je da priloži dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) pre zaključenja ugovora o radu. Neće se razmatrati prijave koje su nerazumljive, neblagovremene, nepotpune, sa dokumentacijom koja sadrži neoverene fotokopije dokumenata, dokumentacija starija od navedenog roka u konkursu, kao i prijave uz koje nisu priloženi dokazi koji se traže konkursom. Prijavni formular i prijavu sa kratkom biografijom sa konkursom traženim dokumentima i dokazima o ispunjavanju uslova, dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, na adresu: OŠ „Jovan Šerbanović” Krepoljin, Cara Lazara 84, 12316 Krepoljin, sa naznakom: „Za konkurs – pedagog”.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN ŠERBANOVIĆ“


Pregledano: 37 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters