Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 15-09-2021)

Doktor medicine


Oglas važi od: 15.9.2021.

DOM ZDRAVLjA POŽAREVAC
12000 Požarevac
Jovana Šerbanovića 12

Doktor medicine
u Službi za hitnu medicinsku pomoć, na određeno vreme zbog povećanog obima posla
3 izvršioca

Opis poslova: dijagnostikuje povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem specijalizovanih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, obavlja preglede i upućuje na dalju dijagnostiku i specijalističke preglede, zbrinjava pacijente na mestu povređivanja, odnosno naglo nastalog oboljenja, kojima je neophodno ukazivanje hitne medicinske pomoći, po potrebi prati pacijenta u hitnom sanitetskom transportu do odgovarajuće zdravstvene ustanove; obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima; učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice, radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti; prati zdravstveno stanje stanovništva na svom području i osigurava podatke za potrebe zdravstvene statistike, utvrđuje rizike za zdravlje, predlaže i sprovodi mere za njihovo otklanjanje, sprovodi zdravstveno-vaspitne aktivnosti i ostvaruje saradnju sa ključnim pojedincima i organizacijama u zajednici; organizuje/učestvuje u posebnim programima (vakcinacija, mere u toku epidemija i masovnih nesreća, mere za rano otkrivanje bolesti); utvrđuje vreme i uzrok smrti, vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; obavlja i druge poslove svoje struke u skladu sa aktima Doma zdravlja i RFZO kao i po nalogu neposrednog rukovodioca; za svoj rad neposredno je odgovoran načelniku Službe.

USLOVI: visoka stručna sprema – medicinski fakultet, stručni ispit; licenca i najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: završeno visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine; položen stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Uz prijavu treba dostaviti: 1. molbu za prijem sa tačno naznačenim radnim mestom na koje se konkuriše i biografijom sa adresom i kontakt telefonom; 2. overenu fotokopiju diplome o završenoj odgovarajućoj školi; 3. overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; 4. overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih (ukoliko je došlo do promene prezimena, potrebno je dostaviti overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih; 5. očitanu ličnu kartu; 6. kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u listu „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Dom zdravlja Požarevac, Jovana Šerbanovića 12, 12000 Požarevac.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA POŽAREVAC


Pregledano: 473 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters