Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na PRVA OBRENOVAČKA OSNOVNA ŠKOLA u Obrenovac (Poslato na 15-09-2021)

Pedagoški asistent


Oglas važi od: 15.9.2021.

PRVA OBRENOVAČKA OSNOVNA ŠKOLA
11500 Obrenovac
Miloša Obrenovića 169
tel. 011/8721-289, 011/8720-049

Pedagoški asistent
na određeno vreme do kraja školske 2021/2022. godine

USLOVI: lice koje u skladu sa čl. 139 i 144 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018, 10/2019) ima sertifikat Ministarstva prosvete i nauke za pedagoškog asistenta: diploma ili overena kopija diplome vaspitno-obrazovne struke, zanimanje vaspitač; opšta zdravstvena sposbnost – lekarsko uverenje podnosi samo izabrani kandidat; državljanstvo Republike Srbije (ne starije od šest meseci) i izvod iz matične knjige rođenih; uverenje da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Testiranje kandidata u pogledu psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa učenicima organizuje škola kod Nacionalne službe za zapošljavanje, po isteku roka za prijavljivanje. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole, na broj tel. 011/8720-049.


Skoro postavljeni poslovi PRVA OBRENOVAČKA OSNOVNA ŠKOLA


Pregledano: 531 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters