Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik poljoprivredne grupe predmeta (Poljoprivrdna tehnika, Poljoprivredna tehnika obuka vožnje Puno radno vreme

na SREDNjA ŠKOLA u Barajevo (Poslato na 15-09-2021)

Nastavnik poljoprivredne grupe predmeta (Poljoprivrdna tehnika, Poljoprivredna tehnika obuka vožnje traktora)


Oglas važi od: 15.9.2021.

SREDNjA ŠKOLA
Barajevo, Svetosavska 4a
tel. 011/8300-426, 011/8300-206

Nastavnik poljoprivredne grupe predmeta (Poljoprivrdna tehnika, Poljoprivredna tehnika obuka vožnje traktora)
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove u skladu sa članom 139 i moraju da poseduju odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, broj 88/17, 88/17, 10/19, 6/20) i važećim Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane: 1. odgovarajuće obrazovanje: visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2. da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5. da znaju srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. U skladu sa čl. 154 stav 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim dormularom dostavljaju ustanovi. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: popunjen i odštampan prijavni formular na zvaničnoj stranici Ministarstva prosvete, biografiju (CV), overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; dokaz da kanidat ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova od kojih najmanje šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi u skladu sa EPSB (original ili overena fotokopija potvrde – uverenje odgovarajuće visokoškolske ustanove o obroju ostvarenih bodova, odnosno položenim ispitima iz psihologije i pedagogije ili overena kopija uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu); za one koji ne poseduju Zakon po članu 142 stav 2 dozvoljava da je ovo obrazovanje nastavnik obavezan da stekne u roku od jedne godine, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu; uverenje iz kaznene evidencije MUP-a (original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci); da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izričena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci); dokaz odgovarajuće ustanove o poznavanju jezika na kom se izvodi obrazovno-vaspitni rad, ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku (original ili overena fotokopija). Dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, izabrani kandidat će dostaviti pre zaključenja ugovora o radu. Izbor se vrši u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. U postupku odlučivanja o izboru kandidata, kandidati izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Prijave, zapečaćene u kverti, sa naznakom „Za konkursnu komisiju – ne otvarati“, dostaviti lično ili slati na adresu: Srednja škola u Barajevu, Svetosavska 4a, 11460 Barajevo. Telefon za kontakt: 011/8300-426, 011/8300-206. Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA ŠKOLA


Pregledano: 424 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters