Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove; Samostalni finansijsko-računovodstven Puno radno vreme

na CENTAR ZA KULTURU BARAJEVO u Barajevo (Poslato na 15-09-2021)

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove; Samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik


Oglas važi od: 15.9.2021.

CENTAR ZA KULTURU BARAJEVO
Barajevo, Miodraga Vukovića 2
tel. 011/8302-110

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove

USLOVI: VII stepen stručne spreme, završen ekonomski fakultet.

Samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik

USLOVI: VI stepen stručne spreme i odgovarajuće stručno znanje, 3 godine radnog iskustva.

OSTALO: da je kandidat državljanin Republike Srbije, da je punoletno lice, da nije lice koje je osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu kao i da se protiv lica ne vodi krivični postupak, da ispunjava druge uslove utvrđene Zakonom, drugim propisima ili Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u ustanovi Centar za kulturu Barajevo. Dokazi koji se prilažu: 1. izvod iz MKR, 2. uverenje o državljanstvu, 3. diploma ili uverenje o stečenom obrazovanju, 4. uverenje iz kaznene evidencije policijske uprave, 5. uverenje iz mesno nadležnog suda da se protiv lica ne vodi krivični postupak, 6. kratka radna biografija, 7. dokaz o radnom iskustvu, odnosno radnom stažu (prilažu samo kandiati za radno mesto samostalni finansijsko-računovodstveni saradnik). Rok za prijavu kandidata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji “Poslovi” i na sajtu Centra za kulturu Barajevo. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova oglasa podnose se putem pošte ili direktno: Centar za kulturu Barajevo, Miodraga Vukovića 2, 11460 Barajevo, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava na oglas. Uz prijavu na oglas za svako radno mesto na koje se konkuriše potrebno je priložiti overene fotokopije svih dokumenata koji se traže oglasom za to radno mesto. Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati. Ukoliko bude potrebno kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo o radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposobljenost, dužina trajanja školovanja itd.), o čemu se sačinjava zapisnik. Odluku o izboru kandidata donosi v. d. direktora Centra za kulturu Barajevo, a pre odluke o izboru kandidata v. d. direktora prethodno pribavlja mišljenje komisije za prijem radnika. Kandidat će biti obavešten o izboru u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Sa izabranim kanidatom biće zaključen ugovor o radu u skladu sa Zakonom o radu i Posebnim kolektivnim ugovorom za ustanovu Centar za kulturu Barajevo čiji je osnivač gradska opština Barajevo.


Pregledano: 1260 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters