Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Servirka; Tehničar održavanja odeće; Kuvar Puno radno vreme

na UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC u Kragujevac (Poslato na 15-09-2021)

Servirka; Tehničar održavanja odeće; Kuvar


Oglas važi od: 15.9.2021.

UNIVERZITETSKI KLINIČKI
CENTAR KRAGUJEVAC
34000 Kragujevac, Zmaj Jovina 30
tel. 034/505-273

Servirka
za potrebe Odeljenja za ishranu bolesnika Službe za tehničke poslove, na određeno vreme od 6 meseci i sa probnim radom od 3 meseca
3 izvršioca

Tehničar održavanja odeće
za potrebe Odseka za pranje rublja Službe za tehničke poslove, na određeno vreme od 6 meseci i sa probnim radom od 3 meseca
2 izvršioca

Pomoćni radnik
na nezi bolesnika na ostalim bolničkim odeljenjima, na određeno vreme od 6 meseci i sa probnim radom od 3 meseca
6 izvršilaca

Kuvar
za potrebe Odeljenja za ishranu bolesnika Službe za tehničke poslove, na određeno vreme od 6 meseci i sa probnim radom od 3 meseca

USLOVI: Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US i 113/17) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom radnih mesta Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac. Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj kopiji sledeća dokumenta: diploma o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila; uverenje o državljanstvu RS; izvod iz matične knjige rođenih; izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime); kratka biografija sa adresom, kontakt telefonom, imejl-adresom. Kandidati su u obavezi da na prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu na jedno radno mesto ili na više radnih mesta). Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Prilikom zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan da dostavi: lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje nadležnog suda); uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice). Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi gore navedene dokumente u zahtevanom roku, sa njim se neće zasnovati radni odnos. Na radne odnose zasnovane po okončanom konkursu primenjivaće se važeća Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Univerzitetsko klinički centar Kragujevac. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Konačni rezultati konkursa biti objavljeni na sajtu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac (www.kc-kg.rs). Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Kontakt telefon: 034/505-273. Prijave se podnose lično, u zatvorenoj koverti, preko pisarnice Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac ili putem pošte na adresu: Univerzitetski klinički centar Kragujevac, Zmaj Jovina 30, 34000 Kragujevac. Obavezno naznačiti za koje se radno mesto konkuriše: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC


Pregledano: 173 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters