Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine specijalista izabrani lekar za decu Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA „DR MILUTIN IVKOVIĆ“ u Beograd (Poslato na 15-09-2021)

Doktor medicine specijalista izabrani lekar za decu


Oglas važi od: 15.9.2021.

DOM ZDRAVLjA
„DR MILUTIN IVKOVIĆ“
11000 Beograd, Knez Danilova 16

Doktor medicine specijalista izabrani lekar za decu
trajanje probnog rada 3 meseca
2 izvršioca

Opis poslova: organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinaca i porodice; radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti, odnosno, na sprovođenju skrining programa u skladu s posebnim programima donetim u skladu sa propisima i planom rada službe; vrši dijagnostiku i blagovremeno lečenje pacijenata, propisuje lekove i medicinska sredstva; ukazuje hitnu medicinsku pomoć; upućuje pacijenta u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu prema medicinskim indikacijama, odnosno kod lekara specijaliste i usklađuje mišljenja i predloge za nastavak lečenja pacijenta; sprovodi zdravstvenu zaštitu iz oblasti mentalnog zdravlja, u postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite izabrani lekar upućuje pacijenta na sekundarni i tercijarni nivo; vodi potpunu medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju pacijenta, fakturiše zdravstvene usluge koje pruža; svi lekarski pregledi i zdravstvene usluge iz oblasti pedijatrije: preventivni lekarski pregledi, lekarski pregledi u savetovalištu, lekarski pregled pre imunizacije, lekarski pregled za prevremeni polazak deteta u školu, pedijatrijski pregled novorođenčeta u stanu, pregled pred upućivanje u ustanovu za kolektivni boravak, kategorizacija dece ometene u psiho-fizičkom razvoju, edukacija srednjeg, višeg i visokog kadra u okviru Programa stručnog usavršavanja, stručno vodi zdravstvene radnike tokom staža i pripravničkog staža i odgovoran je za njihov rad; radi u komisijama i na posebnim programima prema planu u skladu sa pozitivnim propisima, vođenje elektronskog zdravstvenog kartona, vakcinalnog kartona, sprovođenje zdravstveno-vaspitnog rada u skladu sa planom, savetovanje sa roditeljima, odgovara za zaštitu na radu za sebe i za svoj tim, obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca, za svoj rad odgovoran je neposrednom rukovodiocu i načelniku službe.

USLOVI: visoko obrazovanje, medicinski fakultet: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz pedijatrije; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz pedijatrije; stručni ispit; licenca; specijalistički ispit; najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine; poznavanje rada na računaru (osnovni paket MS Office i Windows okruženje). Uz molbu priložiti: biografiju, fotokopiju diplome o završenom fakultetu, fotokopiju uverenja o položenom specijalističkom ispitu, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju licence i fotokopiju državljanstva. Dostaviti neoverene fotokopije, koje se ne vraćaju kandidatima. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa, poštom ili ličnom dostavom u pisarnicu Doma zdravlja “Dr Milutin Ivković”, Knez Danilova 16, IV sprat, soba broj 12. Obavezno naznačiti za koje radno mesto se konkuriše. Rezultati oglasa će biti objavljeni na sajtu Doma zdravlja www.dzpalilula.org.rs i na oglasnoj tabli – IV sprat.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA „DR MILUTIN IVKOVIĆ“


Pregledano: 105 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters