Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine izabrani lekar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA „DR MILAN BANE ĐORĐEVIĆ“ u Velika Plana (Poslato na 15-09-2021)

Doktor medicine izabrani lekar


Oglas važi od: 15.9.2021.

DOM ZDRAVLjA „DR MILAN BANE ĐORĐEVIĆ“
11320 Velika Plana
Miloša Velikog 110
tel. 026/541-110
faks: 026/516-504
e-mail: dzvelikaplanas@gmail.com
www.dzvelikaplana.rs

Doktor medicine izabrani lekar

Opis poslova: prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem specijalizovanih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice, radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti, prati zdravstveno stanje stanovništva na svom području i osigurava podatke za potrebe zdravstvene statistike, utvrđuje rizike za zdravlje, predlaže i sprovodi mere za njihovo otklanjanje, sprovodi zdrastveno – vaspitne aktivnosti i ostvaruje saradnju sa ključnim pojedincima i organizacijama u zajednici; radi u preventivnim savetovalištima; organizuje i sprovodi propisane sistematske, ciljane i skrining preglede; učestvuje u posebnim programima (vakcinacija, mere u toku epidemija i masovnih nesreća, mere za rano otkrivanje bolesti); obavlja preglede i upućuje na dalju dijagnostiku i specijalističke preglede, određuje način i vrstu lečenja, prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja, određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati njegovo sprovođenje, određuje dužinu privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede; propisuje lekove i medicinska sredstva, kao i medicinsko – tehnička pomagala; daje ocenu o zdravstvenom stanju i upućuje na ocenu radne sposobnosti, ide u kućne posete u okviru terenskog rada, učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite; obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima; planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite; utvrđuje vreme i uzrok smrti.

USLOVI: visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Kao dokaze o ispunjenosti uslova za radno mesto doktora medicine – izabranog lekara za koje podnose prijavu na oglas, kandidati su dužni da dostave: overenu fotokopiju diplome ili overenu fotokopiju uverenja o završenom medicinskom fakultetu; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence izdate od nadležnog organa ili rešenje o upisu u komoru; fotokopiju ili očitanu ličnu kartu (ukoliko je u pitanju lična karta sa čipom); overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu; overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; kratku biografiju, adresu i kontakt broj telefona. Prijave sa kratkom biografijom, adresom, adresom elektronske pošte, kontakt telefonom, overenim fotokopijama dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa i naznakom: ,,Prijava na oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za radno mesto doktora medicine – izabranog lekara“, predaju se neposredno u prostorijama Sekretarijata Doma zdravlja „Dr Milan Bane Đorđević“ Velika Plana, Miloša Velikog 110, 11320 Velika Plana ili putem pošte na navedenu adresu. Napomena: lekarsko uverenje kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost bez ograničenja za rad na radnom mestu za koje je raspisan oglas, dužan je da dostavi kandidat koji bude primljen u radni odnos. Rok za prijavljivanje na oglas je osam dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji ,,Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Odluka o izboru će biti doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objavljena na oglasnoj tabli Doma zdravlja i prosleđena kandidatima.


Pregledano: 1435 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters