Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “POLETARAC” u Odžaci (Poslato na 15-09-2021)

Pedagoški asistent


Oglas važi od: 15.9.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA “POLETARAC”
25250 Odžaci, Žarka Zrenjanina bb
tel. 025/5746-635

Pedagoški asistent
na određeno vreme do 31.08.2022. godine

USLOVI: Poslove pedagoškog asistenta može obavljati lice koje ima stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i ima završen program obuke za pedagoškog asistenta za rad sa decom i učenicima romske nacionalne manjine; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom (dokaz se podnosi pre zaključenja ugovora o radu); da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski i romski jezik. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji “Poslovi”. Prijave poslati na adresu Žarka Zrenjanina bb, 25250 Odžaci ili lično. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Uz prijavu dostaviti: 1. popunjen formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, 2. biografiju, 3. overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; 4. uverenje/potvrdu o završenoj obuci za pedagoškog asistenta, 5. potvrdu o poznavanju romskog jezika, 6. izvod iz MK rođenih, 7. uverenje o državljanstvu, 8. dokaz da lice nije osuđivano za krivična dela iz tačke 2. konkursa, iz MUP-a, ne starije od 6 meseci.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA “POLETARAC”


Pregledano: 76 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters