Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “POLETARAC” u Odžaci (Poslato na 15-09-2021)

Vaspitač

Oglas važi od: 15.9.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA “POLETARAC”
25250 Odžaci, Žarka Zrenjanina bb
tel. 025/5746-635

Vaspitač
na određeno vreme do povratka odsutne zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: da imaju visoko obrazovanje za vaspitača stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje za vaspitača; da imaju dozvolu za rad – licencu, da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom (dokaz se podnosi pre zaključenja ugovora o radu); da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Prijave poslati na adresu: Žarka Zrenjanina bb, 25250 Odžaci ili lično. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Uz prijavu dostaviti: 1. popunjen formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, 2. biografiju, 3. overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, 4. uverenje/potvrdu o licenci, 5. izvod iz MK rođenih, 6. uverenje o državljanstvu, 7. dokaz da lice nije osuđivano za krivična dela iz tačke 2. konkursa iz MUP-a, ne starije od 6 meseci.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA “POLETARAC”


Pregledano: 88 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters