Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vozač sanitetskog vozila Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA LjIG u Ljig (Poslato na 15-09-2021)

Vozač sanitetskog vozila


Oglas važi od: 15.9.2021.

DOM ZDRAVLjA LjIG
14240 Ljig, Put Alimpija Vasiljevića 66
tel. 014/3445-004

Vozač sanitetskog vozila
na određeno vreme radi zamene zaposlenog koji je privremeno odsutan sa rada, a najduže do povratka odsutnog zaposlenog

USLOVI: Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka RS, 113/17 i 95/38 – autentično tumačenje) i posebni uslovi utemeljeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Domu zdravlja Ljig: IV stepen stručne spreme, vozačka dozvola B kategorije. Kandidati podnose sledeća dokumenta u originalu ili overenoj kopiji: diplomu srednje škole (IV stepen); uverenje o držvljanstvu RS; izvod iz matične knjige rođenih; izvod iz matične knjige venčanih (ako je došlo do promene prezimena kandidata); dokaz o radnom iskustvu; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje nadležnog suda), ne starije od 8 meseci; uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice), ne starije od 6 meseci; dokazi o dodatnom stručnom obrazovanju ili osposobljenosti (ukoliko ih kandidat poseduje); vozačka dozvola B kategorije; kratka biografija, sa adresom, kontakt telefonom, imejl-adresom. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Dom zdravlja Ljig. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji se jave na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odpuku o prijemu. Po završetku konkursa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Kontakt telefon: 014/3445-004. Prijave se podnose lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti (preporučeno) na gore navedenu adresu, sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos – radno mesto: vozač sanitetskog vozila“.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA LjIG


Pregledano: 481 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters