Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „MOMČILO POPOVIĆ OZREN“ u Paraćin (Poslato na 15-09-2021)

Više radnih mesta...


Oglas važi od: 15.9.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„MOMČILO POPOVIĆ OZREN“
35250 Paraćin, Gloždački venac 23a

Direktor
na mandatni period od 4 godine
USLOVI: direktor škole može da bude lice koje ispunjava uslove propisane čl. 122, 139 i čl. 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019 i 6/2020 – dalje Zakon); za direktora škole može da bude izabrano lice koje ima odgovarajuće visoko obrazovanje za nastavnika osnovne škole, za pedagoga i psihologa: 1. stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: studije drugog stepena iz naučne, odnonosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, studije drugog stepena iz oblasti pedgoških nauka ili interdisciplinarne, ultradisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarjuće naučne odnosno stručne oblasti pedgoških nauka; 2. na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; koje ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobračaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu kriviičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; da lice zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; da ima dozvolu za rad (licencu ili položen stručni ispit) nastavnika i stručnog saradnika; ima obuku i položen ispit za direktora ustanove – izabrani direktor koji nema položen ispit za direktora dužan je da ga položi u roku od dve godine od dana stupanja na dužnost; direktoru koji ne položi ispit za direktora u roku od dve godine od dana stupanja na dužnost, prestaje dužnost direktora; najmanje osam godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja; ukoliko se na konkurs prijavilo lice koje je prethodno obavljalo dužnost direktora ustanove dužno je da dostavi rezultate stručno-pedagoškog nadzora ustanove i ocenu spoljašnjeg vrednovanja; izuzetno ukoliko se na konkurs ne prijavi nijedan kandidat sa odgovarajućim obrazovanjem iz člana 140 stav 1 i 2 Zakona, dužnost direktora osnovne škole može da obavlja lice koje ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 stav 3 Zakona za nastavnika te vrste škole stečeno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije) studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem, dozvolu za rad nastavnika i stručnog saradnika, obuku i položen ispit za direktora škole i najmanje deset godina rada u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja. Kandidat uz prijavu na konkurs dostavlja: overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju, original ili overenu kopiju uverenja nadležne policijske uprave da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici,obuzimanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje treba da bude izdato nakon raspisivanja konkursa), original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu RS (ne starije od 6 meseci), dokaz da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (ovaj dokaz dostavlja kandidat koji odgovarajuće visoko obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku), overenu kopiju dozvole za rad nastavnika i stručnog saradnika – pedagoga i psihologa, original ili overenu kopiju dokaza da ima obuku i položen ispit za direktora ustanove (prijava uz koju nije dostavljan ovaj dokaz neće se smatrati nepotpunom), original potvrdu o dužini rada (najmanje osam godina) u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja, original ili overenu kopiju uverenja nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, donošenjem naredbe o sprovođenju istrage, potvrđivanjem optužnice kojoj nije prethodila istraga ili donošenjem rešeanja o određivanju pritvora pre podnošenja optužnog predloga – za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom (uverenje treba da bude izdato nakon raspisivanja konkursa); dokaz o rezultatu stručno-pedagoškog nadzora u radu kandidata (izveštaj prosvetnog savetnika) – prijava uz koju nije dostavljen ovaj dokaz neće se smatrati nepotpunom; dokaz o rezultatu stručno pedagoškog nadzora ustanove i ocenu spoljašnjeg vrednovanja (ovaj dokaz dostavlja kandidat koji je prethodno obavljao dužnost direktora ustanove); biografija s pregledom radne biografije; predlog programa rada škole. Lekarsko uverenje nadležne zdravstvene ustanove dostavlja kandidat koji rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, bude imenovano za direktora. Rok za podnošenje prijava na konkurs za izbor direktora je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave Komisija neće uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom u zatvorenoj koverti na gorenavedenu adresu sa naznakom “Za Komisiju za izbor direktor“. Bliže informacije mogu se dobiti kod sekretara škole, na telefon: 035/564-977.

Pedagoški asistent
na određeno vreme za školsku 2021/2022, odnosno do 31.08.2022.

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove propisane čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon 10/2019 i 6/2020) i uslove propisane Pravilnikom o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu (“Službeni glasnik RS”, br. 87/2019 i 106/20) i to: da ima odgovarajuće obrazovanje – IV stepen stručne spreme; da ima završen propisan program obuke za pedagoškog asistenta; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćajai protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da ima državljanstvo Republike Srbije, da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidat je dužan da uz prijavu na konkurs dostavi sledeću dokumentaciju: 1. popunjen i odštampani prijavni formular (nalazi se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – deo novo), 2. kratku biografiju, 3.overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, 4. sertifikat ili overenu fotokopiju sertifikata izdatog od strane Ministarstva prosvete o savladanom programu obuke za pedagoške asistente, 5. uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju), 6. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju), 7. uverenje o neosuđivanosti za krivična dela iz čl. 139 st 1. tač 3) Zakona koje izdaje nadležna služba MUP-a, 8. dokaz o znanju srpskog jezika, ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku. Fotokopije moraju biti overene i ne starije od 6 meseci. Izabrani kandidat, pre zasnivanja radnog odnosa, dužan je da dostavi lekarsko uverenje da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete i potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi u skladu sa čl 154 st 2 Zakona. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u listu “Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidati koji su izabrani u uži izbor u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom, u zatvorenim kovertama, na gore navedenu adresu, sa naznakom: „Za konkurs za radno mesto pedagoški asistent“.

Bibliotekar
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, najduže do kraja školske 2021/2022, sa 50% radnog vremena

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: 1. da ima odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa čl 139 i čl. 140 st. 1 tač 1) i 2) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 6 st. 1 tač. 8 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021); 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanja ili dvanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskimintorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidat je dužan da uz prijavu na konkurs dostavi sledeću dokumentaciju: 1. popunjen i odštampan prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; 2. biografiju sa (radnom biografijom); 3. overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; 4. uverenje iz kaznene evidencije MUP-a nadležne policijske uprave o neosuđivanosti za navedena krivična dela (ne starije od šest meseci); 5. original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); 6. original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 meseci); 7. dokaz da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (ovaj dokaz dostavlja kandidat koji odgovarajuće visoko obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku); 8. lekarsko uverenje nadležne zdravstvene ustanove (dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima) dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos, pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u listu “Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se lično ili poštom u zatvorenim kovertama na gore navedenu adresu, sa naznakom: „Za konkurs – za radno mesto bibliotekar”.

Nastavnik fizike
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: 1. da ima odgovarajuće visoko obrazovanje, u skladu sa čl. 139 i 140 st 1. tač 1) i 2) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 3 st. 1 tač. 8 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj (“Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”; br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021), lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studija na studijskim programima iz oblasti fizike; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletanog lica ili rodoskvrnuće za krivična dela primanja ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidat je dužan da uz prijavu na konkurs dostavi sledeću dokumentaciju: 1. popunjen i odštampan prijavni formular, koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; 2. biografiju (sa radnom biografijom); 3. overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; 4. uverenje iz kaznene evidencije MUP-a nadležne policijske uprave o neosuđivanosti za navedena krivična dela (ne starije od 6 meseci); 5. original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); 6. original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci); 7. dokaz da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (ovaj dokaz dostavlja kandidat koji odgovarajuće visoko obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku); 8. lekarsko uverenje nadležne zdravstvene ustanove (dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima) dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos, pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u listu “Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidati koji su izabrani u uži izbor u roku od 8 dana, upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavnja, primenom standardizovanih postupaka. Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se lično ili poštom u zatvorenim kovertama na gorenavedenu adresu, sa naznakom “Za konkurs – za radno mesto nastavnik fizike”.

Nastavnik u produženom boravku
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Kandidat mora da ispunjava uslove iz čl. 139 i 140 st 1 tač 1) i 2) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: 1. da ima odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akadeske studije ) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 2 st. 1 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020 8/2020 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021); 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminarotno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidat je dužan da uz prijavu na konkurs dostavi sledeću dokumentaciju: 1. popunjen i odštampan prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2. prijavu sa kraćom biografijom, 3. overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju. 4. original ili overenu kopiju uverenja iz kaznene evidencije MUP-a nadležne policijske uprave o neosuđivanosti za navedena krivična dela iz čl 139 st. 1 tač 3) Zakona (ne starije od 6 meseci), 5. original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, (ne starije od 6 meseci), 7. dokaz da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitniu rad (ovaj dokaz dostavlja kandidt koji odgovarajuće visoko obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku), 8. lekarsko uverenje nadležne zdravstvene ustanove (dokaz da ima psihičku fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima) dostavlja kandidat, koji bude primljen u radni odnos, pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u listu “Poslovi”. Neblgovremene i nepotpune prijave nećese uzeti u razmatranje. Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se lično ili poštom u zatvorenim kovertama, na gorenavedenu adresu sa naznakom “Za konkurs – za radno mesto nastavnika u produženom boravku”.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „MOMČILO POPOVIĆ OZREN“


Pregledano: 528 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters