Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagog Puno radno vreme

na GIMNAZIJA DRUŠTVENO-JEZIČKOG I PRIRODNO-MATEMATIČKOG SMERA u Kosovska Mitrovica (Poslato na 15-09-2021)

Pedagog


Oglas važi od: 15.9.2021.

GIMNAZIJA DRUŠTVENO-JEZIČKOG I
PRIRODNO-MATEMATIČKOG SMERA
38220 Kosovska Mitrovica, Lole Ribara 29

Pedagog

USLVI: kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o radu, Pravilnikom o vrsti i stepenu stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji, Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i to: da je državljanin Republike Srbije, da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima, da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivični sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da zna srpski jezik, da ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/18 – dr. zakoni, 10/2019 i 6/2020), a u pogledu vrste stručne spreme da ispunjava uslove propisane Pravilnikom o vrsti i stepenu stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji. Uz popunjeni prijavni formular kandidati treba da prilože sledeće dokaze: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), diplomu ili uverenje o vrsti i stepenu stručne spreme, izvod iz kaznene evidencije (KE), koje izdaje nadležna policijska uprava kao dokaz da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za gore navedena krivična dela, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, kandidat koji nije stekao diplomu na srpskom jeziku dostavlja i dokaz da poznaje jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad – overena fotokopija diplome ili uverenje o stečenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na srpskom jeziku ili uverenje, odnosno potvrdu o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Dokazi se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji. Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima izabrani kandidat će dostaviti pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim formularom dostavljaju školi, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, lično ili na adresu: Gimnazija društveno-jezičkog i prirodno-matematičkog smera, Kosovska Mitrovica, Lole Ribara 29, 38220 Kosovska Mitrovica. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Rešenje o izboru kandidata biće doneta u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima.


Pregledano: 169 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters