Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta), Pedagoški asistent Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „KNEZ SIMA MARKOVIĆ“ u Barajevo (Poslato na 15-09-2021)

Nastavnik...; Pedagoški asistent


Oglas važi od: 15.9.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„KNEZ SIMA MARKOVIĆ“
Barajevo, Svetosavska 77
tel. 011/8300-124

Nastavnik matematike
za rad u matičnoj školi i izdvojenom odeljenju Beljina
2 izvršioca

Nastavnik razredne nastave
na određeno vreme, za rad u matičnoj školi (zamena direktora škole), za rad u izdvojenom odeljenju Glumčevo Brdo (do povratka radnika sa bolovanja) i za rad u produženom boravku – grupa prvog razreda (zamena pomoćnika direktora do 31.08.2022. godine, tj. do kraja školske 2021/2022. godine)
3 izvršioca

Nastavnik tehnike i tehnologije
sa 50% radnog vremena, na određeno vreme (zamena pomoćnika direktora škole do 31.08.2022. godine, tj. do kraja školske 2021/2022. godine).

Pedagoški asistent
na određeno vreme do 31.08.2022. godine, tj. do kraja školske 2021/2022. godine

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene čl. 139 i 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Uz prijavu kandidati prilažu: overenu fotokopiju diplome; uverenje da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična dela za koja se izriče bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njih nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; uverenje o državljanstvu RS. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Kandidati potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete dostavljaju ustanovi poštom. Neblagovremene, nepotpune i prijave sa neodgovarajućom stručnom spremom neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „KNEZ SIMA MARKOVIĆ“


Pregledano: 881 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters