Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA “Dr DOBRIVOJE GER. POPOVIĆ” u Aleksandrovac (Poslato na 15-09-2021)

Doktor medicine


Oglas važi od: 15.9.2021.

DOM ZDRAVLjA “Dr DOBRIVOJE GER. POPOVIĆ”
37230 Aleksandrovac
Dr Milana Mirkovića 6
tel. 037/3751-148

Doktor medicine
na određeno vreme u Odeljenju za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, Zdravstvena stanica Rataje

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja „Dr Dobrivoje Ger. Popović”. Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa su: visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; položen stručni ispit, licenca. Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose: overenu fotokopiju diplome o završenoj školskoj spremi, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, overenu fotokopiju licence Lekarske komore Srbije, fotokopiju lične karte, uverenje o državljanstvu, kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom. Prilikom zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat je dužan da dostavi: lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos; uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga, uverenje nadležne policijske stanice da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedene podatke, sa njim se neće zasnovati radni odnos. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Dom zdravlja „Dr Dobrivoje Ger. Popović”. Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana objavljivanja u listu „Poslovi”. Prijave poslati poštom na adresu Doma zdravlja „Dr Dobrivoje Ger. Popović”, Dr Milana Mirkovića 6, 37230 Aleksandrovac, sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto doktora medicine“, ili predati lično preko pisarnice Doma zdravlja „Dr Dobrivoje Ger. Popović” radnim danima od 07 do 15 časova. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatarati.


Pregledano: 889 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters