Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Saradnik – medicinska sestra za preventivnu zdravstvenu zaštitu i negu; Servirka Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “POLETARAC” u Merošina (Poslato na 15-09-2021)

Vaspitač; Saradnik – medicinska sestra za preventivnu zdravstvenu zaštitu i negu; Servirka


Oglas važi od: 15.9.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA “POLETARAC”
18252 Merošina, Niška 2

Vaspitač
2 izvršioca

USLOVI: U radni odnos može da bude primljeno lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05,61/05,75/14,13/17 –US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje) ispunjava i uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/19 i 6/20), i to ako: ima odgovarajuće obrazovanje; ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; ima državljanstvo Republike Srbije; zna srpski jeziki jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka: 1), 3), 4) i 5) podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. U smislu uslova iz tačke 1) koja se tiče obrazovanja kandidata, lice treba da ima odgovarajuće obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.septembra 2005. godine; odgovarajuće obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske, osnovne strukovne studije, studijama u trajanju od tri godine, ili odgovarajuće više obrazovanje).

OSTALO: Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: kratku biografiju, sa adresom i kontakt telefonom, diplomu o stečenom obrazovanju, uverenje o državljanstvu RS, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda), uverenje da kandidat nije osuđivan za dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 (uverenje mup-a), prijavni formular (Obrazac prijavnog formulara kandidati preuzimaju sa sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja). Kandidati podnose dokumenta u originalu ili overene kopije (ne starije od šest meseci). Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim formularom dostavljaju ustanovi. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave na konkurs (sa dokazima o ispunjenosti uslova) dostavljaju se na navedenu adresu stanove (Niška broj 2), sa naznakom: „Konkurs za vaspitača” ili se neposredno predaju u ustanovi, radnim danom, u vremenu od 07.00 do 15.00 časova, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Poslovi”. Napomena: bliže informacije o oglasu mogu se dobiti u PU „Poletarac” Merošina, preko telefona: 018/4892-044.

Saradnik – medicinska sestra za preventivnu zdravstvenu zaštitu i negu

USLOVI: U radni odnos može da bude primljeno lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05,61/05,75/14,13/17 – US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje), ispunjava i uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18-dr.zakoni ,10/19 i 6/20) i to ako: ima odgovarajuće obrazovanje; ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; ima državljanstvo Republike Srbije; zna srpski jeziki jezik. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka: 1), 3), 4) i 5) podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Pored opštih uslova određenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: srednje obrazovanje zdravstvene struke, jedna godina rada u struci.

OSTALO: Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: kratku biografiju, sa adresom i kontakt telefonom, diplomu o stečenom obrazovanju, uverenje o državljanstvu RS, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda), uverenje da kandidat nije osuđivan za dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 (uverenje MUP-a), prijavni formular (obrazac prijavnog formulara kandidati preuzimaju sa sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja). Kandidati podnose dokumenta u originalu ili overene kopije (ne starije od šest meseci). Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim formularom dostavljaju ustanovi. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave na konkurs (sa dokazima o ispunjenosti uslova) dostavljaju se na navedenu adresu ustanove (Niška br. 2), sa naznakom: „Konkurs za vozača“ ili se neposredno predaju u ustanovu, radnim danom, u vremenu od 07.00 do 15.00 časova, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u listu Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Napomena: bliže informacije o oglasu mogu se dobiti u PU „Poletarac” Merošina preko telefona: 018/4892-044.

Servirka

USLOVI: U radni odnos može da bude primljeno lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05,61/05,75/14,13/17 –US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje) ispunjava i uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/19 i 6/20) i to ako: ima odgovarajuće obrazovanje; ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; ima državljanstvo Republike Srbije; zna srpski jeziki jezik. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka: 1), 3), 4) i 5) podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Pored opštih uslova određenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: srednje obrazovanje – treći ili četvrti stepen ili izuzetno, osnovno obrazovanje.

OSTALO: Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: kratku biografiju, sa adresom i kontakt telefonom, diplomu o stečenom obrazovanju, uverenje o državljanstvu RS, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda), uverenje da kandidat nije osuđivan za dela iz člana 139 stav 1. tačka 3. (uverenje mup-a), prijavni formular (obrazac prijavnog formulara kandidati preuzimaju sa sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja). Kandidati podnose dokumenta u originalu ili overene kopije (ne starije od šest meseci). Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim formularom dostavljaju ustanovi. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave na konkurs (sa dokazima o ispunjenosti uslova) dostavljaju se na navedenu adresu ustanove (Niška broj 2), sa naznakom: „Konkurs za vozača” ili se neposredno predaju u ustanovu, radnim danom, u vremenu od 07.00 do 15.00 časova, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u listu Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Napomena: bliže informacije o oglasu mogu se dobiti u PU „Poletarac” Merošina preko telefona: 018/4892-044.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA “POLETARAC”


Pregledano: 66 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters