Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik...; Saradnik u zvanje asistent sa doktoratom za užu naučnu oblast Komunikologija, jezik i Puno radno vreme

na FILOZOFSKI FAKULTET u Niš (Poslato na 15-09-2021)

Nastavnik...; Saradnik u zvanje asistent sa doktoratom za užu naučnu oblast Komunikologija, jezik i studije medija

Oglas važi od: 15.9.2021.

FILOZOFSKI FAKULTET
18000 Niš, Ćirila i Metodija 2

Nastavnik u zvanje vanredni ili redovni profesor za užu naučnu oblast Srpski jezik (Staroslovenski jezik I i II i Istorija književnog jezika)

Nastavnik u zvanje docent ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Psihologija (Osnove psihologije ličnosti i Osnove psihologije individualnih razlika)

Nastavnik u zvanje docent ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Srpska i komparativna književnost (Narodna lirska poezija i narodna proza i Veština pisanja)

Nastavnik u zvanje docent ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Rusistička lingvistika (Tvorba reči ruskog jezika i Morfologija imenskih reči ruskog jezika)

Nastavnik u zvanje docent za užu naučnu oblast Pedagogija (Statistika u pedagoškim istraživanjima i Uvod u profesiju pedagoga)

Nastavnik u zvanje docent za užu naučnu oblast Nemački jezik (Savremeni nemački jezik 8 i Morfologija nemačkog jezika 1)

Saradnik u zvanje asistent sa doktoratom za užu naučnu oblast Komunikologija, jezik i studije medija (Novinarska stilistika i Uvod u novinarstvo)

USLOVI: uslovi za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i saradnika propisani su Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Nišu, Statutom Filozofskog fakulteta u Nišu i Pravilnikom o izboru u zvanja saradnika Filozofskog fakulteta u Nišu. Konkurs je otvoren petnaest dana od dana objavljivanja za izbor nastavnika. Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja za izbor saradnika.Kandidati za izbor nastavnika podnose prijavu na konkurs u štampanom obliku i elektronskom obliku (vord verzija, imejl-adresa: pravna@filfak.ni.ac.rs). Obrazac za prijavu preuzima se sa veb-portala Fakulteta http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja ili u Službi za opšte i pravne poslove Fakulteta. Uz prijavu kandidati podnose i sledeća dokumenta: biografiju, bibliografiju, radove, overene fotokopije diploma o završenim nivoima studija, overenu fotokopiju diplome o stečenom naučnom stepenu doktora nauka ili uverenje o doktoriranju (original ili overena fotokopija), potvrdu o najmanje tri godine pedagoškog iskustva u visokoškolskoj ustanovi, uverenje nadležne policijske uprave da protiv njih nije izrečena pravnosnažna presuda za krivična dela iz člana 72. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju i popunjen, odštampan i potpisan obrazac o ispunjavanju uslova za izbor u zvanje nastavnika koji se nalazi na web portalu Univerziteta u Nišu: www.npao.ni.ac.rs. Za popunjavanje obrasca neophodno je da kandidat ima korisnički nalog na www.npao.ni.ac.rs. Ukoliko kandidat nema korisnički nalog potrebno je da se javi Službi za opšte i pravne poslove Filozofskog fakulteta u Nišu (pravna@filfak.ni.ac.rs). Kandidati za izbor saradnika podnose prijavu na konkurs u štampanom obliku i elektronskom obliku (vord verzija, mejl adresa pravna@filfak.ni.ac.rs). Obrazac za prijavu preuzima se sa veb-portala Fakulteta http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja ili u Službi za opšte i pravne poslove Fakulteta. Uz prijavu podnose i sledeća dokumenta: biografiju, bibliografiju, radove, overene fotokopije diploma o završenim nivoima studija, uverenje nadležne policijske uprave da protiv njih nije izrečena pravnosnažna presuda za krivična dela iz člana 72. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju. Konkursni materijal kandidati mogu dostaviti i u elektronskoj formi. Neblagovremeno prispele prijave i prijave bez kompletne dokumentacije neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi FILOZOFSKI FAKULTET


Pregledano: 307 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters