Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Psiholog Puno radno vreme

na OŠ „DUŠAN RADOVIĆ“ u Pirot (Poslato na 15-09-2021)

Psiholog


Oglas važi od: 15.9.2021.

OŠ „DUŠAN RADOVIĆ“
18300 Pirot, Zanatlijska bb

Psiholog

USLOVI: Potrebna dokumentacija: 1. formular za prijavu na konkurs, preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, 2. biografija (CV), 3. stečena odgovarajuća stručna sprema prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 2/2020-37, 8/2020-597, 16/2020-22, 19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-1): profesor psihologije, diplomirani psiholog – opšti smer ili smer školske psihologije, diplomirani školski psiholog – pedagog, diplomirani školsko-klinički psiholog, diplomirani psiholog, master psiholog, diplomirani psiholog – master; lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije biologije; 4. izvod iz kaznene evidencije o neosuđivanosti za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, koje izdaje nadležna policijska uprava, 5. uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija, ne starije od šest meseci), 6. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), 7. kandidati koji nisu stekli obrazovanje na srpskom jeziku, dostavljaju i dokaz da poznaju jezik na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad: overena fotokopija diplome ili uverenja o stečenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na srpskom jeziku ili original ili overena fotokopija uverenja, odnosno potvrde o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši nadležna služba za zapošljavanje. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest meseci. Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa. Formular za prijavu na konkurs sa potrebnim dokumentima slati na adresu škole: OŠ „Dušan Radović“ Pirot, Zanatlijska bb, 18300 Pirot ili predati lično kod sekretara škole. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „DUŠAN RADOVIĆ“


Pregledano: 225 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters