Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA u Novi Sad (Poslato na 15-09-2021)

Nastavnik…

Oglas važi od: 15.9.2021.

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
21000 Novi Sad
Trg Dositeja Obradovića 6
tel. 021/485-2427

Nastavnik u zvanju docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Livenje, termička obrada, inženjerstvo površina i nanotehnologije
zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme od 5 godina

USLOVI: završene doktorske studije, odnosno stečen naučni stepen doktora nauka, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti mašinsko inženjerstvo, da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, članom 143. Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2 i 3 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Nastavnik u zvanju docenta iz polja umetnosti ili vanrednog profesora iz polja umetnosti za užu umetničku oblast Digitalna umetnost
zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme od 5 godina

USLOVI: završene doktorske studije, odnosno odbranjena doktorska disertacija iz oblasti digitalne medije ili dramske i audiovizuelne umetnosti ili zavšene master akademske studije iz oblasti digitalne medije ili dramske i audiovizuelne umetnosti, da je prethodne stepene studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8), odnosno da ima najmanje tri godine pedagoškog iskustva na visokoškolskoj ustanovi, kao i uslovi propisani članom 74 Zakona o visokom obrazovanju, članom 143. Statuta Univerziteta u Novom Sadu, članom 14 Pravilnika o minimalnim uslovima za izbor nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu i članovima 2 i 3 Pravilnika o minimalnim kriterijumima za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

OSTALO: Priložiti: prijavu za zasnivanje radnog odnosa i izbor u zvanje (navesti zvanje, precizan naziv uže oblasti i datum objavljivanja konkursa); kraću biografiju sa bibliografijom (spisak radova); overene fotokopije diploma i dodataka diplomama sa svih nivoima studija. Za diplome stečene u inostranstvu potrebno je priložiti dokaz o priznavanju strane visokoškolske isprave; fotokopiranu ili očitanu ličnu kartu; potvrdu o oceni rezultata pedagoškog rada – mišljenje studenata, ukoliko kandidat poseduje pedagoško iskustvo; potvrdu iz MUP-a da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi; fotokopije objavljenih naučnih, odnosno stručnih radova u naučnim časopisima, zbornicima ili saopštenih na međunarodnim ili domaćim naučnim skupovima, odnosno priznatih umetničkih ostvarenja, originalnih stručnih ostvarenja (projekata, studija, patenata, originalnih metoda i sl.), objavljenih udžbenika, monografija, praktikuma ili zbirki zadataka, za užu naučnu, umetničku, odnosno stručnu oblast za koju se bira; dokaze o rukovođenju ili učešću u naučnim, odnosno umetničkim projektima, ostvarenim rezultatima u razvoju naučno-nastavnog podmlatka na fakultetu, učešću u završnim radovima na specijalističkim, master i dokotorskim akademskim studijama. Popunjen elektronski obrazac: Referat komisije o kandidatima za izbor u zvanje nastavnika-UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Sajtu Univerziteta u Novom Sadu: https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/category/45-izbor-u-zvanje, kandidat treba da pošalje ne e-mail: opstaftn@uns.ac.rs, i to u roku predviđenom za prijavu kandidata. Za svaku odrednicu koju kandidat ispunjava neophodno je priložiti dokaz u formi odluke, rešenja, potvrde i sl. Za članstvo u udruženjima, odborima, organima upravljanja i sl., neophodno je dostaviti potvrdu nadležnih institucija ili navesti link sa sajta institucije na kom se jasno vidi kandidatovo učešće u radu. Za članstvo u komisijama za izbore u zvanja, neophodno je dostaviti rešenje o imenovanju komisije. Za učešće u programskim i organizacionim odborima skupova, neophodno je dostaviti potvrdu o učešću ili navesti link sa sajta institucije na kom se jasno vidi kandidatovo učešće u radu. Ako je naučni rad koji predstavlja uslov za izbor u zvanje nastavnika u štampi, neophodno je da autor priloži potvrdu uredništva časopisa sa podacima o nazivu članka, autorima i završenom procesu recenziranja. Prijave slati na gore navedenu adresu za svaki konkurs za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, posebno. Komisija će razmatrati samo blagovremene prijave. Odluka o izboru u zvanje stupa na snagu počev od dana stupanja na snagu ugovora o radu. Rok za prijavu kandidata na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.Skoro postavljeni poslovi FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA


Pregledano: 261 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters