Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na MUZIČKA ŠKOLA “JOSIF MARINKOVIĆ” u Vršac (Poslato na 15-09-2021)

Nastavnik...


Oglas važi od: 15.9.2021.

MUZIČKA ŠKOLA “JOSIF MARINKOVIĆ”
26300 Vršac, Trg pobede 4
tel. 013/834-581, 834-967

Nastavnik korepetitor
na određeno vreme

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: 1. da imaju odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005; nastavnik korepetitor: (1) master muzički umetnik, profesionalni status – klavirista, orguljaš ili čembalista; (2) master muzički umetnik, profesionalni status – kamerni muzičar sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama klavira, orgulja ili čembala; (3) diplomirani muzičar, usmerenje pijanista; (4) diplomirani muzičar – pijanista; (5) diplomirani muzičar – orguljaš; (6) diplomirani muzičar – čembalista; (7) akademski muzičar pijanista; (8) akademski muzičar orguljaš; (9) akademski muzičar čembalista; (10) diplomirani klavirista. 2; da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5. da znaju srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidati prilažu: formular za prijavu na konkurs (sa sajta Ministarstva prosvete), biografiju – CV, dokaz o odgovarajućem obrazovanju, dokaz da nisu kažnjavani (iz policijske uprave, ne stariji od 2 meseca), uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci), dokaz o znanju srpskog jezika (diploma srednje škole), ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije bilo na srpskom; izvod iz matične knjige rođenih; fotokopiju lične karte (ili odštampanu, ako je čipovana). Dokaze iz tačaka 1, 3–5 podnose kandidati, dok dokaz iz tačke 2 konkursa podnosi samo izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Sva priložena dokumenta moraju biti originalna ili overene fotokopije kod notara. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave slati putem pošte na adresu: Muzička škola „Josif Marinković“ Vršac, Trg pobede 4.

Nastavnik solfeđa
na određeno vreme

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: 1. da imaju odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005; nastavnik solfeđa: (1) master teoretičar umetnosti, profesionalni status – muzički pedagog; (2) diplomirani muzičar, usmerenje muzički pedagog; (3) diplomirani muzički pedagog; (4) diplomirani muzičar – pedagog; (5) diplomirani muzičar – profesor solfeđa. (6) profesor solfeđa i muzičke kulture; (7) profesor solfeđa; (8) profesor muzike; (9) profesor muzičkog vaspitanja. 2. da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5. da znaju srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidati prilažu: formular za prijavu na konkurs (sa sajta Ministarstva prosvete), biografiju – CV, dokaz o odgovarajućem obrazovanju, dokaz da nisu kažnjavani (iz policijske uprave, ne stariji od 2 meseca), uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); dokaz o znanju srpskog jezika (diploma srednje škole), ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije bilo na srpskom; izvod iz matične knjige rođenih; fotokopiju lične karte (ili odštampanu, ako je čipovana). Dokaze iz tačaka 1, 3–5 podnose kandidati, dok dokaz iz tačke 2 konkursa podnosi samo izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Sva priložena dokumenta moraju biti originalna ili overene fotokopije kod notara. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave slati putem pošte na adresu: Muzička škola „Josif Marinković“, Vršac, Trg pobede 4.


Skoro postavljeni poslovi MUZIČKA ŠKOLA “JOSIF MARINKOVIĆ”


Pregledano: 557 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters