Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Saradnik za izbor u zvanje asistenta i zasnivanje radnog odnosa iz polja Društveno-humanističke nauk Puno radno vreme

na VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA I TRENERA SUBOTICA u Subotica (Poslato na 15-09-2021)

Saradnik za izbor u zvanje asistenta i zasnivanje radnog odnosa iz polja Društveno-humanističke nauke, oblast


Oglas važi od: 15.9.2021.

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA I TRENERA SUBOTICA
24000 Subotica, Banijska 67
e-mail: visokaskola@vsovsu.rs

Saradnik za izbor u zvanje asistenta i zasnivanje radnog odnosa iz polja Društveno-humanističke nauke, oblast Filološke nauke, uža naučna oblast Srpski jezik
na određeno vreme od 3 godine

USLOVI: student doktorskih studija koji je svaki od predhodnih stepena studija završio sa prosečnom ocenom najmanje osam (8) i koji pokazuje smisao za nastavni rad ili magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije i koji pokazuje smisao za nastavni rad (filozofski fakultet, Grupa za srpski jezik i književnost – student doktorskih studija ili magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije). Ostali uslovi su utvrđeni Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Škole, Pravilnikom o izboru u zvanja nastavnika i saradnika, Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Školi i Pravilnikom o užim naučnim, umetničkim i stručnim oblastima Škole, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor između prijavljenih kandidata.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da podnesu: biografiju sa svim bitnim podacima, kretanje u profesionalnom radu (ustanova, fakultet, univerzitet ili firma, trajanje zaposlenja i zvanje - navesti sva zvanja), spisak radova, ostale podatke: o nastavnom radu; naučnoistraživačkom, umetničkom, stručnom i profesionalnom doprinosu; o angažovanju u razvoju nastave i drugih delatnosti visokoškolske ustanove; vannastavnim aktivnostima; doprinosu lokalnoj i široj zajednici; priznanjima i nagradama. Dokazi u overenoj fotokopiji: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, sve visokoškolske diplome i dodatak diplomi ili nostrifikacije diploma stečene u inostranstvu, dokaz nadležnog organa povodom činjenice da kandidat nije pod istragom i krivično osuđivan. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Prijave na konkurs podnose se na adresu: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, Banijska 67. Svu konkursnu dokumentaciju, kao dokaze o ispunjenosti uslova konkursa, dostaviti i u elektronskoj formi (na mejl škole: visokaskola@vsovsu.rs). Upućuju se kandidati da koriste obrazac prijave na konkurs koji se nalazi na sajtu škole: www.vsovsu.rs. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir i biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA I TRENERA SUBOTICA


Pregledano: 594 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters