Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Čistačica; Nastavnik Puno radno vreme

na UNIVERZITET U NOVOM SADU EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI u Subotica (Poslato na 15-09-2021)

Čistačica; Nastavnik


Oglas važi od: 15.9.2021.

UNIVERZITET U NOVOM SADU
EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI
24000 Subotica, Segedinski put 9-11

Čistačica
u Službi za opšte i tehničke poslove, naučni rad i međunarodnu saradnju

Opis poslova: održava higijenu u prostorijama i sanitarnim čvorovima, održava čistoću dvorišta i iznosi smeće, prijavljuje sva oštećenja i kvarove na instalacijama i inventaru, prati stanje zaliha potrošnog materijala za potrebe održavanja čistoće, obavlja poslove održavanja higijene i sprovođenja mera sanitarno higijenskog režima, obavlja poslove pranja spoljašnosti i unutrašnosti vozila.

USLOVI: završeno osnovno obrazovanje, da je kandidat državljanin Republike Srbije i da ima opštu zdravstvenu sposobnost. Uz prijavu priložiti: biografiju, fotokopiju lične karte (u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu), uverenje o državljanstvu, overenu fotokopiju svedočanstva o završenom osnovnom obrazovanju, preporuke prethodnih poslodavaca, potvrdu o tome da lice nije pravosnažnom presudom osuđeno za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koje izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi. Izabrani kandidat pre stupanja na rad dostavlja uverenje o opštoj radnoj sposobnosti. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće biti razmatrane. Fakultet neće vraćati zaprimljenu konkursnu dokumentaciju kandidatima. Prijave kandidata sa prilozima podnose se Ekonomskom fakultetu u Subotici, Segedinski put 9-11, u roku od 10 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nastavnik u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Kvantitativni metodi u ekonomiji, na određeno vreme od pet godina
2 izvršioca

USLOVI: VIII stepen stručne spreme, doktor nauka – ekonomske nauke, sa doktorskom disertacijom iz uže naučne oblasti Kvantitativni metodi u ekonomiji. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispune i druge uslove propisane odredbama Zakona o visokom obrazovanju Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS” br. 88/17, 27/18 – drugi zakoni, 67/19 i 6/20 – dr. zakoni), Statuta Univerziteta u Novom Sadu br. 01-198/1 od 8. marta 2018. godine (5. aprila 2018. godine – ispravka; izmene i dopune 13. februara 2019. godine, 29. septembra 2020. godine), Statuta Ekonomskog fakulteta u Subotici br. 01- 1812 od 31. maja 2018. godine, sa izmenama i dopunama od 20. decembra 2018. godine i 28. septembra 2020. godine, Pravilnika o bližim mimimalnim uslovima za izbor u zvanja nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu od 3. marta 2016. godine (izmene i dopune od 8. septembra 2016. godine, 22. septembra 2016. godine, 1. decembra 2016. godine, 8. marta 2018. godine, 9. oktobra 2018. godine i 30. januara 2020. godine-autentično tumačenje), i Pravilnika o izboru nastavnika i saradnika Ekonomskog fakulteta u Subotici br. 01-3503 od 15. novembra 2018. godine. Uz prijavu priložiti: obrazac - podaci o kandidatu prijavljenom na konkurs za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta (2. odeljak referata o prijavljenim kandidatima) u štampanoj formi i u elektronskoj formi na CD-u (Obrazac i Uputstvo su dostupni na sajtu Univerziteta u Novom Sadu www.uns.ac.rs), biografiju, fotokopiju lične karte (u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu), overene fotokopije diploma, spisak radova i same radove, potvrdu o tome da lice nije pravosnažnom presudom osuđeno za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koje izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi, kao i sve ostale dokaze koji upućuju na ispunjenost uslova predviđenih Zakonom, Statutom Univerziteta, Statutom Fakulteta i Pravilnicima Univerziteta i Fakulteta. Prijave kandidata sa prilozima podnose se Ekonomskom fakultetu u Subotici, Segedinski put 9-11, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće biti razmatrane. Fakultet neće vraćati zaprimljenu konkursnu dokumentaciju kandidatima.

Nastavnik u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Poslovna informatika
na određeno vreme od pet godina
2 izvršioca

USLOVI: VIII stepen stručne spreme, doktor nauka – poslovna infromatika, sa doktorskom disertacijom iz uže naučne oblasti Poslovna informatika. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispune i druge uslove propisane odredbama Zakona o visokom obrazovanju Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS” br. 88/17, 27/18 – drugi zakoni, 67/19 i 6/20 – dr. zakoni), Statuta Univerziteta u Novom Sadu br. 01-198/1 od 8. marta 2018. godine (5. aprila 2018. godine – ispravka; izmene i dopune 13. februara 2019. godine, 29. septembra 2020. godine), Statuta Ekonomskog fakulteta u Subotici br. 01- 1812 od 31. maja 2018. godine, sa izmenama i dopunama od 20. decembra 2018. godine i 28. septembra 2020. godine, Pravilnika o bližim mimimalnim uslovima za izbor u zvanja nastavnika na Univerzitetu u Novom Sadu od 3. marta 2016. godine (izmene i dopune od 8. septembra 2016. godine, 22. septembra 2016. godine, 1. decembra 2016. godine, 8. marta 2018. godine, 9. oktobra 2018. godine i 30. januara 2020. godine-autentično tumačenje), i Pravilnika o izboru nastavnika i saradnika Ekonomskog fakulteta u Subotici br. 01-3503 od 15. novembra 2018. godine. Uz prijavu priložiti: obrazac – podaci o kandidatu prijavljenom na konkurs za izbor u zvanje nastavnika Univerziteta (2. odeljak referata o prijavljenim kandidatima) u štampanoj formi i u elektronskoj formi na CD-u (Obrazac i Uputstvo su dostupni na sajtu Univerziteta u Novom Sadu www.uns.ac.rs), biografiju, fotokopiju lične karte (u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu), overene fotokopije diploma, spisak radova i same radove, potvrdu o tome da lice nije pravosnažnom presudom osuđeno za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koje izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi, kao i sve ostale dokaze koji upućuju na ispunjenost uslova predviđenih Zakonom, Statutom Univerziteta, Statutom Fakulteta i Pravilnicima Univerziteta i Fakulteta. Prijave kandidata sa prilozima podnose se Ekonomskom fakultetu u Subotici, Segedinski put 9-11, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće biti razmatrane. Fakultet neće vraćati konkursnu dokumentaciju kandidatima.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET U NOVOM SADU EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI


Pregledano: 561 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters