Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na Dom zdravlja Doljevac u Doljevac (Poslato na 15-09-2021)

Doktor medicine

„Dom zdravlja Doljevac“, DoljevacNa osnovu člana 7. stav 1. tačka 3. i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jediniica lokalne samouprave (,,Sl. glasnik RS “, br. 96/2019 i 58/2020-Aneks), člana 21. Statuta Doma zdravlja ‘’Doljevac’’, a u skladu sa Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj 112-01-31/2020-02 od 24.12.2020.godine, Instrukcijom Ministarstva zdravlja broj: 120-01-151/2020-02 od26.08.2021.godine i Odlukom direktora Doma zdravlja „Doljevac“ iz Doljevca od 13.09.2021. godine, raspisuje se

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS SA PUNIM RADNIM VREMENOM ZBOG POVEĆANOG OBIMA POSLA, NA ODREĐENO VREME, DO 31.12.2021. GODINE ZASLEDEĆA RADNA MESTA:

1. doktor medicine – 5 (pet) izvršilaca u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa kućnim lečenjem i medicinskom negom, hitnom medicinskom pomoći i sanitetskim prevozom

2. medicinska sestra/tehničar u ambulanti – 2 (dva) izvršioca u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa sa kućnim lečenjem i medicinskom negom, hitnom medicinskom pomoći i sanitetskim prevozom

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - Odluka US, 113/2017 i 95/2018-Autentično tumačenje)kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka Doma zdravlja “Doljevac“ iz Doljevca.

Opis poslova za navedeno radno mesto iz stava 1. ove Odluke je utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i poslova Doma zdravlja „Doljevac“.

USLOVI za zasnivanje radnog odnosa:

1. doktor medicine:

Visoka stručna sprema (VII-1 stepen stručne spreme), Medicinski fakultet (doktor medicine),


položen stručni ispit,
licenca nadležne komore,
najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine;
poznavanje informacionih tehnologija, osnova statistike i načina dolaženja do medicinskih informacija upotrebom interneta;
vozačka dozvola B kategorije.Kandidat je dužan da uz prijavu na ovaj oglas dostavi sledeća dokumenta:


overenu fotokopiju diplome,
overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,
overenu fotokopiju licence nadležne komore,
dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (fotokopiju radne knjižice i ugovora o radu),
fotokopiju lične karte,
original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu,
original ili overenu fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih i matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime)
kratku biografiju.2. medicinska sestra/tehničar u ambulanti:


srednja stručna sprema(IV stepen stručne spreme) medicinske struke;
položen stručni ispit;
licenca nadležne komore;
najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju medicinske sestre /tehničara;
poznavanje informacionih tehnologija, osnova statistike i načina dolaženja do medicinskih informacija upotrebom interneta;
vozačka dozvola B kategorije.Kandidat je dužan da uz prijavu na ovaj oglas dostavi sledeća dokumenta:


overenu fotokopiju diplome,
overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,
overenu fotokopiju licence nadležne komore,
dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (fotokopiju radne knjižice i ugovora o radu),
fotokopiju lične karte,
original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu,
original ili overenu fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih i matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime)
kratku biografiju.Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos na određeno vreme, u trajanju do 31.12.2021.godine zbog povećanog obima posla. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i iste obrađuje nadležna služba za kadrove u Domu zdravlja „Doljevac“.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati neposredno, lično u Domu zdravlja „Doljevac“, ili poslati poštom na adresu: Dom zdravlja „Doljevac“ ulica Dr Mihajla Timotijevića broj 6, 18410 Doljevac, sa naznakom „Prijava za konkurs“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa kod Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

Na razgovor će biti pozvani samo kanditati koji uđu u uži izbor.DOM ZDRAVLjA “DOLjEVAC“

DIREKTORKA

dr Vesna Zlatanović Mitić

Spec. urgentne medicine i master

menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštiteRok važenja
23.09.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 6 meseci
Broj izvršilaca
5
Mesto rada
Doljevac
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).


Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja Doljevac


Pregledano: 670 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters