Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar Puno radno vreme

na POLjOPRIVREDNO-VETERINARSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA SVILAJNAC u Svilajnac (Poslato na 18-07-2018)

Sekretar

Oglas važi od: 18.7.2018.

POLjOPRIVREDNO-VETERINARSKA ŠKOLA SA
DOMOM UČENIKA SVILAJNAC
35210 Svilajnac, Kralja Petra Prvog 64


Sekretar
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, do njegovog povratka sa bolovanja

USLOVI:
Kandidat treba da ispunjava uslove propisane čl. 139, 140 141 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, br. 88/17 i 27/18 i dr.), i to: da poseduje odgovarajuće obrazovanje za nastavnika u skladu sa odredbama čl. 139, 140, 141 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br.88/2017) i Pravilnikom o stepeni o vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stučnim školama (“Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik“ br. 8/25, 11/2016, 13/2016 - ispr. 13/2016. i 2/2017); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije, da zna jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tačke 1), 3) -5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu.

OSTALO:
Kandidati uz prijavu treba da dostave sledeća dokumenta: diplomu o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju, u skladu sa odredbama čl. 139, 140, 141 i 142 Zakona o osnovama sistema obazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, br. 88/2017) i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspčitača u stručnim školama (“Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 8/2015, 11/2016, 13/2016 ispr.13/2016. i 2/2017) - original ili overenu fotokopiju; izvod iz matične knjige rođenih - original ili overenu kopiju; uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci) - original ili overenu kopiju; dokaz da kandidat nije osuđen pravnosnažnom presudom za krivično delo utvrđeno u čl. 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017), i to: uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci), original ili overenu kopiju; uverenje iz kaznene evidencije o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci), original ili overenu kopiju; dokaz o poznavanju srpskog jezika i jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad podnosi kandidat koji nije stekao diplomu na srpskom jeziku. Lekarsko uverenje, kao dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, kanadidat koji bude izabran dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, tj. dokaze o ispunjenosti uslova, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi (poštom ili lično) na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Konkurs za prijem u radni odnos sekretara škole (ne otvarati)“. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Dokazi o ispunjavanju uslova predviđenih ovim oglasom, ako nisu originalni, nego fotokopije ili prepisi, moraju biti overeni u skladu sa Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Službeni glasnik RS“, broj 93/2014 i 22/2015). Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir prilikom donošenja odluke o izboru kandidata po ovom konkursu. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole. Kontakt telefon: 035/323-594.


Pregledano: 1814 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters