Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani pravnik i pravni zastupnik Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA u Novi Kneževac (Poslato na 03-04-2019)

DOM ZDRAVLjA
23330 Novi Kneževac, Karađorđeva 85

Diplomirani pravnik i pravni zastupnik

USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme; visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; poznavanje rada na računaru; položen pravosudni ispit; najmanje 3 godine radnog iskustva; ispunjavanje opštih uslova propisanih Zakonom. Uz prijavu sa kratkom biografijom kandidat treba da dostavi: fotokopiju lične karte, uverenje o državljanstvu, overenu fotokopiju diplome o završenom pravnom fakultetu, overenu fotokopiju potvrde o položenom pravosudnom ispitu. Neblagovremene i nepotpune prijave neže se uzeti u razmatranje. Kandidat je dužan da prilikom zasnivanja radnog odnosa dostavi lekarsko uverenje o sposobnosti za rad. Prijave sa traženom dokumentacijom slati na navedenu adresu Doma zdravlja sa naznakom: „Za konkurs - ne otvarati“.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA


Pregledano: 1407 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters