Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine - izabrani lekar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA NOVI KNEŽEVAC u Novi Kneževac (Poslato na 12-08-2020)

Doktor medicine - izabrani lekar

DOM ZDRAVLjA NOVI KNEŽEVAC
23330 Novi Kneževac
Kralja Petra I Karađorđevića 85

Doktor medicine - izabrani lekar

Doktor medicine - izabrani lekar
na određeno vreme

USLOVI: visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; položen stručni ispit, licenca za rad; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Zainteresovani kandidati podnose sledeću dokumentaciju: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju lične karte, uverenje o državljanstvu, overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, overenu fotokopiju licence ili rešenje o upisu u Komoru.

OSTALO: Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom. Rok za prijavljivanje je 8 dana od objavljivanja oglasa u listu „Poslovi“ i na zvaničnoj veb-stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidat je dužan da prilikom zasnivanja radnog odnosa dostavi lekarsko uverenje o sposobnosti za rad. Prijave sa traženom dokumentacijom slati na adresu: Dom zdravlja Novi Kneževac, Kralja Petra I Karađorđevića 85, 23330 Novi Kneževac, sa naznakom „Za konkurs - ne otvarati“.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA NOVI KNEŽEVAC


Pregledano: 198 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters