Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Zdravstvena nega i rehabilitacija - teorija; Masaža - teorija; Fizikalna terapija - vežbe Puno radno vreme

na SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA u Subotica (Poslato na 16-09-2020)

Zdravstvena nega i rehabilitacija - teorija; Masaža - teorija; Fizikalna terapija - vežbe

SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA
24000 Subotica, Beogradski put 126

Konkurs za izbor z za tekuću školsku 2020/21. godinu:

Zdravstvena nega i rehabilitacija - teorija
sa 10% radnog vremena, na mađarskom nastavnom jeziku

Masaža - teorija
sa 5% radnog vremena, na mađarskom nastavnom jeziku

Fizikalna terapija - vežbe
sa 33% radnog vremena

USLOVI: Kandidat mora da ispunjava uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane čl. 139 i čl. 140 stav 1 Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja, a to su: 1. odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa čl. 140 stav 1 Zakona: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, uz uslov da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta;2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje;4. državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (mađarski jezik). Član 141 stav 3 Zakona reguliše da, izuzetno, poslove nastavnika umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi i određenih stručnih predmeta u stručnoj školi, za koje se ne obrazuju nastavnici sa odgovarajućim obrazovanjem iz člana 140 st. 1 i 2 Zakona, može da obavlja i lice sa odgovarajućim obrazovanjem iz člana 140 stav 3 Zakona, odnosno srednjim obrazovanjem. Član 140 stav 3 Zakona reguliše da izuzetno, nastavnik i vaspitač jeste i lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem. Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada zdravstvo i socijalna zaštita (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 21/2015, 11/2016, 13/2018, 5/2019, 2/2020 i 14/2020, dalje Pravilnik) propisani su stepen i vrsta obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita i to za sticanje obrazovanja u trajanju od dve godine i za srednje obrazovanje i vaspitanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Pravilnik može da se preuzima na zvaničnoj internet stranici Srednje medicinske škole: www.medicinskasu.edu.rs Kandidat je dužan da uz popunjeni prijavni formular, koji se preuzima na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.mpn.gov.rs) na konkurs dostavi: overenu kopiju dokaza o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju u skladu s čl. 140 Zakona i Pravilnika;overenu kopiju dokaza o stečenom odgovarajućem srednjem obrazovanju u skladu sa Pravilnikom; uverenje iz kaznene evidencije MUP-a da lice nije osuđivano, u skladu sa čl. 139 stav 1. tačka 3) Zakona (pribavlja se u nadležnoj policijskoj upravi prema mestu prebivališta); original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije; overenu kopiju dokaza da zna srpski i/ili mađarski jezik; (overena kopija diplome o završenoj srednjoj školi, višoj školi ili fakultetu na srpskom/mađarskom jeziku ili uverenje o položenom ispitu iz srpskog/mađarskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove).Ukoliko je kandidat stekao odgovarajuće visoko obrazovanje iz člana 140 stav 1 Zakona na srpskom jeziku, smatra se da je dostavljanjem ovog dokaza, dostavio i dokaz da zna srpski jezik.Kandidati koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos, koji su izabrani u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka.Nakon psihološke procene konkursna komisija obaviće razgovor sa kandidatima koji se nalaze na listi kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos i donosi rešenje o izboru kandidata.Izabrani kandidat dostavlja lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima pre zaključenja ugovora o radu.Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Kopije dokaza koje se podnose pri konkurisanju overavaju se od strane nadležnog organa, u suprotnom, neće se uzeti u razmatranje.Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave dostaviti na adresu: Srednja medicinska škola, 24106 Subotica, Beogradski put 126, sa naznakom „Konkurs za radno mesto”.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA


Pregledano: 345 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters