Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine - izabrani lekar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA ALIBUNAR u Alibunar (Poslato na 31-03-2021)

Doktor medicine - izabrani lekar

Oglas važi od: 30.3.2021.

DOM ZDRAVLjA ALIBUNAR
Alibunar, Trg slobode 8

Doktor medicine - izabrani lekar
2 izvršioca

USLOVI: Pored opštih uslova određenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. g. (medicinski fakultet, VII/1 stepen stručne spreme); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. g. (medicinski fakultet, VII/1 stepen stručne spreme); stručni ispit; licenca za rad.

Opis poslova utvrđeni su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Alibunar i kandidatima su dostupni na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Doma zdravlja Alibunar radnim danima od 10 do 12 časova.

Kandidati dostavljaju: prijavu na oglas sa kratkom biografijom sa adresom i kontakt telefonom, lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izvod iz kaznene evidenicije MUP-a da nisu kažnjavani, uverenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak izdato od suda, overenu fotokopiju diplome, overenu fotokopiju o položenom stručnom ispitu, overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika, overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, fotokopija lične karte. Kopije dokumenta moraju biti overena u sudu ili kod javnog beležnika (notara). Prijave na oglas poslati na adresu Dom zdravlja Alibunar, Trg Slobe broj 8, 26310 - Alibunar, sa naznakom „Za konkurs“ ili doneti lično u kancelariju Službi za opšte poslove Doma zdravlja Alibunar. Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na zvaničnom sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije, kao i na sajtu Doma zdravlja Alibunar. Po završenom oglasu, predata dokumenta neće biti vraćena kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.


Pregledano: 124 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters