Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA TRGOVIŠTE u Trgovište (Poslato na 31-03-2021)

Doktor medicine

Oglas važi od: 31.3.2021.

DOM ZDRAVLjA TRGOVIŠTE
17525 Trgovište
Kralja Petra I Karađorđevića 81
tel. 017/452-210

Doktor medicine
na određeno vreme do 30. juna 2021. godine, radi zamene odsutne zaposlene koja se nalazi na specijalizaciji, za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnih odnosa utvrđenih Zakonom o radu, kandidat mora ispunjavati i sledeće uslove: završen medicinski fakultet, položen stručni ispit, licenca, položen vozački ispit B kategorije. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Trgovište. Kandidati podnose: prijavu na oglas, kratku ličnu i radnu biografiju (CV) sa adresom i kontaktom telefonom, fotokopiju lične karte, fotokopiju vozačke dozvole, overenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu, overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih ukoliko je došlo do promene prezimena, overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, overenu fotokopiju licence izdate od nadležne komore (ili rešenje o upisu u imenik nadležne komore). Izabrani kandidat pre zasnivanja radnog odnosa dužan je da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje zasniva radni odnos. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objavljivanja oglasa na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije, u publikaciji “Poslovi” NSZ i veb-sajtu Doma zdravlja Trgovište. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Prijavu sa dokumentima kojima se dokazuje ispunjenost uslova oglasa dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za oglas” na gorenavedenu adresu. Kandidatima koji ne budu izabrani, ne vraća se konkursna dokumentacija, ali istu mogu preuzeti u prostorijama Pravne službe DZ Trgovište. U skladu sa članom 9 stav 3 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS “, br. 96/2019 i 58/2020- Aneks I), odluku o izboru kandidata koji su se prijavili na navedeno radno mesto, donosi direktor DZ Trgovište. Sa izabranim kandidatom biće zaključen ugovor o radu u skladu sa Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - odluka US i 113/2017 i 95/2018) i Posebnim Kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 96/2019 i 58/2020- Aneks I). Za sve informacije možete se obratiti na telefon 017/452-210.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA TRGOVIŠTE


Pregledano: 106 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters