Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na KARLOVAČKA GIMNAZIJA u Sremski Karlovci (Poslato na 31-03-2021)

Nastavnik...


Oglas važi od: 31.3.2021.

KARLOVAČKA GIMNAZIJA
21205 Sremski Karlovci
Trg Branka Radičevića 2

1) Nastavnik predmetne nastave – francuski jezik i književnost
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, sa 66,66% norme

USLOVI: stečeno zvanje: profesor, odnosno diplomirani filolog za francuski jezik i književnost; master filolog (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Francuski jezik i književnost); master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Francuski jezik i književnost); master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet). Uslovi u pogledu obrazovanja na osnovu čl. 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/17, 10/19 i 6/20) i to: odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; odgovarajuće obrazovanje podrazumeva i obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Opšti uslovi za sva radna mesta na osnovu člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/17,10/19 i 6/20), i to: kandidat mora da ima odgovarajuće obrazovanje; psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije i da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: kratku biografiju; popunjen formular za prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija, ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija, ne starije od šest meseci); overenu kopiju diplome; dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi se dostavlja samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku; kandidat koji ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina dostavlja odgovarajuću potvrdu/uverenje visokoškolske ustanove o broju ostvarenih bodova, odnosno položenim ispitima iz pedagogije i psihologije, odnosno overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu/ispitu za licencu; uverenje o neosuđivanosti (da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje), koje izdaje nadležna policijska uprava Ministarstva unutrašnjih poslova – original ili overena kopija, ne starije od šest meseci. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima podnosi izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za radno mesto – nastavnik predmetne nastave – francuski jezik i književnost“. Rok za podnošenje prijava sa važećim, odnosno uredno overenim fotokopijama potrebnih dokumenata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Prijave treba poslati na adresu: Karlovačka gimnazija, Trg Branka Radičevića 2, 21205 Sremski Karlovci. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom u učenicima izvršiće Nacionalna služba za zapošljavanje, a dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od obavljenog razgovora sa kandidatima. Razgovor sa kandidatima biće obavljen u prostorijama Karlovačke gimnazije, Trg Branka Radičevića 2, Sremski Karlovci. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti od sekretara škole na broj telefona: 021/881-777, radnim danima od 08.00 do 12.00 časova.

2) Nastavnik predmetne nastave – latinski jezik sa elementima klasične civilizacije, klasični grčki jezik, osnovi klasičnih nauka i osnovi prevođenja
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, tj. do povratka zaposlenog imenovanog na funkciju direktora škole, a najduže do isteka mandata

USLOVI: stečeno zvanje: profesor klasične filologije; diplomirani klasični filolog; master klasični filolog. Uslovi u pogledu obrazovanja na osnovu člana 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br.88/17,10/19 i 6/20) i to: odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Odgovarajuće obrazovanje podrazumeva i obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova. Opšti uslovi za sva radna mesta na osnovu člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/17,10/19 i 6/20) i to: kandidat mora da ima odgovarajuće obrazovanje; psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije i da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: kratku biografiju; popunjen formular za prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija, ne starije od šest meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija, ne starije od šest meseci); overenu kopiju diplome; dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi se dostavlja samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku; kandidat koji ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina dostavlja odgovarajuću potvrdu/uverenje visokoškolske ustanove o broju ostvarenih bodova, odnosno položenim ispitima iz pedagogije i psihologije, odnosno overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu/ispitu za licencu; uverenje o neosuđivanosti (da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje), koje izdaje nadležna policijska uprava Ministarstva unutrašnjih poslova – original ili overena kopija, ne starije od šest meseci. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima podnosi izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme za radno mesto – nastavnik predmetne nastave – latinski jezik sa elementima klasične civilizacije, klasični grčki jezik, osnovi klasičnih nauka i osnovi prevođenja“. Rok za podnošenje prijava sa važećim, odnosno uredno overenim fotokopijama potrebnih dokumenata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Prijave treba poslati na adresu: Karlovačka gimnazija, Trg Branka Radičevića 2, 21205 Sremski Karlovci. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom u učenicima izvršiće Nacionalna služba za zapošljavanje, a dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od obavljenog razgovora sa kandidatima. Razgovor sa kandidatima biće obavljen u prostorijama Karlovačke gimnazije, Trg Branka Radičevića 2, Sremski Karlovci. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti od sekretara škole, na broj telefona: 021/881-777, radnim danima od 08.00 do 12.00 časova.


Skoro postavljeni poslovi KARLOVAČKA GIMNAZIJA


Pregledano: 466 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters