0

Aplikacija

Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji Puno radno vreme

na Gradski zavod za javno zdravlje u Beograd (Poslato na 15-04-2021)

Zdravstveni saradnik-analitičar u ekotoksikološkoj laboratoriji

Gradski zavod za javno zdravlje, BeogradNa osnovu člana 31. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“ br. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017 - Odluka US,113/2017 i 95/2018-autentično tumačenje), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (,,Službeni glasnik R.S.“ broj 96/2019,58/2020-Aneks I), član 21. Statuta Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd, a po Zahtevu za raspisivanje javnog oglasa za prijem u radni odnos radi zamene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka na rad, u cilju efikasnosti rada, Laboratorije za humanu ekologiju i ekotoksikologiju i Odluke direktora Gradskog zavoda broj V-5-1622/1 od 14.04.2021.godine, raspisuje se:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos

I
Oglašava se prijem u radni odnos na ODREĐENO VREME sa punim radnim vremenom:

1. Jedan ( 1 ) izvršilac na radno mesto ZDRAVSTVENI SARADNIK – ANALITIČAR U EKOTOKSIKOLOŠKOJ LABORATORIJI, Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju, radi zamene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka na rad.

- Opis posla: samostalno obavlja analize uzoraka voda, sedimenta, zemljišta, otpada, vazduha, hrane i predmeta opšte upotrebe; učestvuje u radu stručnih multidisciplinarnih timova; radi sa savremenom instrumentalnom opremom; učestvuje u obradi podataka i izradi izveštaja, elaborata i studija; prati savremena dostignuća u oblasti sanitarne hemije; predlaže i uvodi nove metode ispitivanja; vrši kontrolu uzimanja uzoraka; obavlja edukaciju kadrova; nadzire rad laboratorijskih tehničara; primenjuje dokumenta sistema menadžmenta u skladu sa nadležnostima; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka i načelnika Laboratorije.

- Uslovi:
•Visoko obrazovanje:
-na studijama drugog stepena (master akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine;
-na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.
- Dodatni uslov:
•Prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima će se sagledati kao prednost.

( Prethodno radno iskustvo za ispitivanje hemijskih i fizičko-hemijskih osobina vode za piće, mineralne, stone, bazenske i otpadne vode, Praktično laboratorijsko iskustvo za samostalno ispitivanje vede primenom klasičnih analitičkih metoda: volumetrija, elektrohemija, spektrofotometrija, kolorimetrija, gravimetrija, Praktično laboratorijsko iskustvo za samostalno ispitivanje anjona i katjona u vodi i drugim matriksima životne sredine primenom hromatografske tehnike: jonska hromatografija, određivanje Ukupnog orgaskog ugljenika (TOC), Iskustvo u primeni standarda ISO 17025 ).

Poželjno je da kandidat dostavi izjavu ustanove u kojoj je kandidat stekao iskustvo za gore navedene dodatne uslove.

- Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose fotokopije (neoverene) sledećih dokumenata:
•diplomu/uverenje o završenom fakultetu;
•izvod iz matične knjige rođenih i venčanih (ako je došlo do promene prezimena);
•uverenje o državljanstvu;
•fotokopiju/očitanu ličnu kartu;
•potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom.

II

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor ukoliko su potrebne dodatne informacije koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu.

III

Rok za podnošenje prijava je 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja oglasa na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.
Oglas će takođe biti objavljen i na internet portalu Ministarstva zdravlja kao i na oglasnoj tabli i internet portalu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd.
Prijavu sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti) dostaviti poštom ili lično (Arhiva Zavoda) na adresu:
Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd, Bulevar Despota Stefana 54a – Odeljenje za pravne poslove sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto (navesti naziv radnog mesta kao i Centar odnosno Jedinicu u kojoj se to radno mesto nalazi)”. Obavezno navesti ime i prezime.
Nepotpun i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne sadrže gore tražene podatke neće se razmatrati.

Dostavljena dokumenta se ne vraćaju.
Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd www.zdravlje.org.rs u delu Oglasi i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa

Rok važenja
22.04.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet - VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata
Medicina
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Beograd-Stari Grad
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Dodatne informacije
Rad u smenama
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)


Skoro postavljeni poslovi Gradski zavod za javno zdravlje


Pregledano: 228 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters