0

Aplikacija

Doktor medicine; Viša medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima; Medicinska sestra Puno radno vreme

na INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU u Beograd (Poslato na 16-04-2021)

Doktor medicine; Viša medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima; Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima

Oglas važi od: 16.4.2021.

INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
11000 Beograd, Resavska 69

Doktor medicine
na određeno vreme, zbog zamene privremeno odsutne zaposlene, do njenog povratka na rad

USLOVI: visoko obrazovanje: na akademskim studijama, oblast: medicinske nauke, doktor medicine, po propisu koje uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, Medicinski fakultet, doktor medicine. Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo: stručni ispit; licenca; prosečna ocena najmanje 8 u toku studija; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu sa kratkom biografijom; fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; fotokopiju licence Lekarske komore; dokaz o radnom iskustvu (fotokopije radne knjižice, ugovora o radu, ugovora o volontiranju i sl.); fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih/venčanih; fotokopiju lične karte.

Viša medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima
na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutne zaposlene, do povratka na rad

USLOVI: visoko obrazovanje: na osnovnim studijama, prvog stepena (strukovne/akademske) iz naučne oblasti medicinske nauke, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, srukovna medicinska sestra, odnosno diplomirana medicinska sestra; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dva godine po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, viša medicinska sestra/tehničar. Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo: položen stručni ispit za strukovnu/višu medicinsku sestru tehničara; licenca Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu sa kratkom biografijom; fotokopiju diplome o završenoj visokoj/višoj školi; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za strukovnu/višu medicinsku sestru tehničara; fotokopiju licence Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije; dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice, ugovora o radu, ugovora o volontiranju, ugovora o privremenim i povremeni poslovima i drugi slični ugovori ili potvrde o radu ili drugom vidu angažovanja); fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih/venčanih; fotokopiju lične karte.

Medicinska sestra/tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima
na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutne zaposlene, do povratka na rad

USLOVI: završena srednja medicinska škola, medicinska sestra/tehničar. Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo: položen stručni ispit za medicinsku sestru/tehničara; licenca Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu sa kratkom biografijom; fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi; fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za medicinsku sestru/tehničara; fotokopiju licence Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije; dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice, ugovora o radu, ugovora o volontiranju, ugovora o privremenim i povremeni poslovima i drugi slični ugovori ili potvrde o radu ili drugom vidu angažovanja); fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih/venčanih; fotokopiju lične karte.

OSTALO: rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave sa neophodnim prilozima podnose se u zatvorenoj koverti, preporučenom pošiljkom na gore navedenu adresu: Institut za reumatologiju-Odeljenje za pravne poslove ili na mejl adresu reumabeo@eunet.rs sa naznakom “Prijava na javni oglas” i navođenjem naziva radnog mesta za koje kandidat podnosi prijavu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, a neblagovremene prijave biće vraćene podnosiocima u neotvorenoj koverti. Prijavom na oglas kandidati daju saglasnost da Institut za reumatologiju vrši obradu podataka o ličnosti u svrhu izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podatke obrađuje i podacima rukuje Institut za reumatologiju. Kandidati koji ispunjavaju uslove mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji su od značaja za donošenje odluke o prijemu. Odluka o izboru kandidata biće objavljena na internet stranici Institutu za reumatologiju, www.reumatologija.org.rs, u delu Oglasi za posao, u roku ne dužem od 30 dana od dana isteka roka za prijavu kandidata i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa. Izabrani kandidat je dužan da pre zaključenja ugovora o radu dostavi overene fotokopije diplome, uverenja o položenom stručnom ispitu i licence. Poželjno je da izabrani kandidat dostavi i radnu knjižicu, ukoliko poseduje istu (zbog obračuna radnog staža). Fotokopije dokumenata dostavljenih uz prijavu na oglas ne vraćaju se kandidatima. Oglas će biti objavljen na internet stranicama Instituta za reumatologiju, Ministarstva zdravlja i Nacionalne službe za zapošljavanje.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU


Pregledano: 190 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters