Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA NOVI KNEŽEVAC u Novi Kneževac (Poslato na 21-04-2021)

Nastavnik...


Oglas važi od: 21.4.2021.

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA
NOVI KNEŽEVAC
23330 Novi Kneževac
Kralja Petra I Karađorđevića 15
tel. 0230/82-679

Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi sa odeljenjskim starešinstvom – predmet Gitara
na mađarskom nastavnom jeziku

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 stav 1 Zakona, koji propisuje da u radni odnos u školi može da bude primljeno lice pod uslovima propisanim zakonom, i to ako: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod tačkama 1, 3, 4 i 5 sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz pod tačkom 2) ovog konkursa pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Uslovi u pogledu obrazovanja nastavnika (član 140 stav 1 i 2, član 141 stav 2 i 7 i član 142 Zakona): nastavnik je lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (a) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (b) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz tačke 1) podtačka (b) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Učesnik konkursa treba da ispunjava i uslove iz člana 2 stav 1 tačka 5) Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 i 18/20), odnosno učesnik konkursa treba da je: (1) diplomirani muzičar, usmerenje gitarista; (2) diplomirani muzičar – gitarista; (3) akademski muzičar gitarista; (4) master muzički umetnik, profesionalni status – gitarista; (5) master muzički umetnik, profesionalni status kamerni muzičar, sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama gitare. U skladu sa članom 141 stav 7 poslove nastavnika, može da obavlja lice koje je steklo srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku (na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad) ili je položilo ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Obavezno obrazovanje nastavnika propisano članom 142 stav 1 Zakona je obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Obrazovanje iz prethodnog stava nastavnik je obavezan da stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu. Program za sticanje obrazovanja iz člana 142 stav 1 Zakona ostvaruje visokoškolska ustanova u okviru akreditovanog studijskog programa ili kao program obrazovanja tokom čitavog života, u skladu sa propisima kojima se uređuje visoko obrazovanje. Smatra se da nastavnik koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, ima obrazovanje iz člana 142 stav 1 Zakona. Način prijavljivanja kandidata na konkurs: kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo), a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju na adresu škole u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Potrebna dokumentacija: 1. original ili overena fotokopija odgovarajuće diplome (uverenja); kandidat koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje po propisima koji uređuju visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine dostavlja i original ili overenu fotokopiju diplome (uverenja) o stečenom visokom obrazovanju 1. stepena; 2. original ili overena fotokopija diplome (uverenja) o stečenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na mađarskom jeziku ili original (ili overenu fotokopiju) potvrde kojom se dokazuje da je položio ispit iz mađarskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove – za dokaz o znanju mađarskog jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; 3. original ili overena fotokopija uverenja Ministarstva unutrašnjih poslova kojim kandidat dokazuje da nije osuđivan u skladu sa članom 139 stav 1 tačka 3) Zakona; 4. original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije; 5. dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima dostavlja samo izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Napomena u vezi obrazovanja stečenog u nekoj od republika SFRJ, obrazovanja stečenog u sistemu vojnog školstva i obrazovanja stečenog u inostranstvu: I Kada je obrazovanje stečeno u nekoj od republika SFRJ do 27. aprila 1992. godine, u Crnoj Gori do 16. juna 2006. godine ili u Republici Srpskoj, a vrsta obrazovanja ne odgovara vrsti obrazovanja koja je propisana članom 140 Zakona, ministar, po prethodno pribavljenom mišljenju odgovarajuće visokoškolske ustanove, rešenjem utvrđuje da li je vrsta obrazovanja odgovarajuća za obavljanje poslova nastavnika. II Kada je obrazovanje stečeno u sistemu vojnog školstva, ispunjenost uslova u pogledu stečenog obrazovanja za obavljanje poslova nastavnika, po prethodno pribavljenom mišljenju odgovarajuće visokoškolske ustanove, utvrđuje rešenjem ministar. III Kada je obrazovanje stečeno u inostranstvu, ispunjenost uslova u pogledu stečenog obrazovanja za obavljanje poslova nastavnika, na osnovu akta o priznavanju strane visokoškolske isprave i mišljenja odgovarajuće visokoškolske ustanove, utvrđuje rešenjem ministar. Kandidati pod I, II, III dostavljaju original ili overenu fotokopiju odgovarajućeg rešenja ministra. Svi dokazi moraju biti dostavljeni u originalu ili u overenoj fotokopiji. Prijavni formular sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna muzička škola, Kralja Petra I Karađorđevića 15, 23330 Novi Kneževac, sa naznakom „Za konkurs”. Sva potrebna obaveštenja mogu se dobiti od sekretara škole, lično ili na telefon: 0230/82-100. Konkursna komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Neblagovremene i nepotpune prijave komisija će odbaciti. Kandidati koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji su izabrani u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja u Kikindi primenom standardizovanih postupaka. U roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos. Ukoliko kandidat ne dođe na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima smatraće se da je prijavu na konkurs povukao te će komisija njegovu prijavu odbaciti. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste u roku od 15 radnih dana od dana sačinjavanja liste i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Ukoliko kandidat ne dođe na razgovor u zakazanom terminu, smatraće se da je povukao prijavu na konkurs, te će komisija njegovu prijavu odbaciti.

Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi sa odeljenjskim starešinstvom – predmet Klavir
na srpskom nastavnom jeziku
2 izvršioca

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 stav 1 Zakona, koji propisuje da u radni odnos u školi može da bude primljeno lice pod uslovima propisanim zakonom i to ako: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod tačkama 1, 3, 4 i 5 sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz pod tačkom 2) ovog konkursa pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Uslovi u pogledu obrazovanja nastavnika (član 140 stav 1 i 2, član 141 stav 2 i 7 i član 142 Zakona): nastavnik je lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (a) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (b) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz tačke 1) podtačka (b) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Učesnik konkursa treba da ispunjava i uslove iz člana 2 stav 1 tačka 5) Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20 i 18/20), odnosno učesnik konkursa treba da je: (1) diplomirani muzičar, usmerenje pijanista; (2) diplomirani muzičar – pijanista; (3) akademski muzičar pijanista; (4) master muzički umetnik, profesionalni status – klavirista; (5) master muzički umetnik, profesionalni status kamerni muzičar, sa prethodno završenim osnovnim akademskim studijama klavira. U skladu sa članom 141 stav 7 poslove nastavnika, može da obavlja lice koje je steklo srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku (na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad), ili je položilo ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Obavezno obrazovanje nastavnika propisano članom 142 stav 1 Zakona je obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Obrazovanje iz prethodnog stava nastavnik je obavezan da stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu. Program za sticanje obrazovanja iz člana 142 stav 1 Zakona ostvaruje visokoškolska ustanova u okviru akreditovanog studijskog programa ili kao program obrazovanja tokom čitavog života, u skladu sa propisima kojima se uređuje visoko obrazovanje. Smatra se da nastavnik, koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu ima obrazovanje iz člana 142 stav 1 Zakona. Način prijavljivanja kandidata na konkurs: kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo), a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju na adresu škole u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Potrebna dokumentacija: 1. original ili overena fotokopija odgovarajuće diplome (uverenja); kandidat koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje po propisima koji uređuju visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine dostavlja i original ili overenu fotokopiju diplome (uverenja) o stečenom visokom obrazovanju 1. stepena; 2. original ili overena fotokopija diplome (uverenja) o stečenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na srpskom jeziku ili original (ili overenu fotokopiju) potvrde kojom se dokazuje da je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove – za dokaz o znanju srpskog jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; 3. original ili overena fotokopija uverenja Ministarstva unutrašnjih poslova kojim kandidat dokazuje da nije osuđivan u skladu sa članom 139 stav 1 tačka 3) Zakona; 4. original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije; 5. dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima dostavlja samo izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Napomena u vezi obrazovanja stečenog u nekoj od republika SFRJ, obrazovanja stečenog u sistemu vojnog školstva i obrazovanja stečenog u inostranstvu: I Kada je obrazovanje stečeno u nekoj od republika SFRJ do 27. aprila 1992. godine, u Crnoj Gori do 16. juna 2006. godine ili u Republici Srpskoj, a vrsta obrazovanja ne odgovara vrsti obrazovanja koja je propisana članom 140 Zakona, ministar, po prethodno pribavljenom mišljenju odgovarajuće visokoškolske ustanove, rešenjem utvrđuje da li je vrsta obrazovanja odgovarajuća za obavljanje poslova nastavnika. II Kada je obrazovanje stečeno u sistemu vojnog školstva, ispunjenost uslova u pogledu stečenog obrazovanja za obavljanje poslova nastavnika, po prethodno pribavljenom mišljenju odgovarajuće visokoškolske ustanove, utvrđuje rešenjem ministar. III Kada je obrazovanje stečeno u inostranstvu, ispunjenost uslova u pogledu stečenog obrazovanja za obavljanje poslova nastavnika, na osnovu akta o priznavanju strane visokoškolske isprave i mišljenja odgovarajuće visokoškolske ustanove, utvrđuje rešenjem ministar. Kandidati pod I, II, III dostavljaju original ili overenu fotokopiju odgovarajućeg rešenja ministra. Svi dokazi moraju biti dostavljeni u originalu ili u overenoj fotokopiji.

OSTALO: Prijavni formular sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna muzička škola, Kralja Petra I Karađorđevića 15, 23330 Novi Kneževac, sa naznakom „Za konkurs”. Sva potrebna obaveštenja mogu se dobiti od sekretara škole, lično ili na telefon: 0230/82-100. Konkursna komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Neblagovremene i nepotpune prijave komisija će odbaciti. Kandidati koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji su izabrani u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja u Kikindi primenom standardizovanih postupaka. U roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos. Ukoliko kandidat ne dođe na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima smatraće se da je prijavu na konkurs povukao, te će komisija njegovu prijavu odbaciti. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste u roku od 15 radnih dana od dana sačinjavanja liste i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Ukoliko kandidat ne dođe na razgovor u zakazanom terminu, smatraće se da je povukao prijavu na konkurs, te će komisija njegovu prijavu odbaciti.


Pregledano: 255 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters