0

Aplikacija

Servirka u Odseku bolničke kuhinje Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE u Novi Sad (Poslato na 29-04-2021)

Servirka u Odseku bolničke kuhinje

INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINENOVI SAD

Hajduk Veljkova broj 10

Del. br: 1751/2

Datum: 27.04.2021. godine

Na osnovu Odluke v.d. direktora Instituta broj1751/1 od 27.04.2021. godine o raspisivanju javnog oglasa i člana 19. Statuta Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine v.d. direktor Instituta raspisuje: O G L A S za prijem u radni odnos: Jedan (1) izvršioc na određeno vremedo povratka zaposlene sa bolovanja dužeg od 30 dana, sa punim radnim vremenom Jedan(1)izvršioc: Servirka u Odseku bolničke kuhinje u Odeljenju za tehničke druge slične poslove Opis posla: -priprema, servira i poslužuje obroke i napitke, -održava higijenu posuđa, pribora, uređaja i prostora, -preuzima robu i vodi knjige zaduženja i razduženja robe, -vodi evidencije o trebovanju i utrošku robe, -radi i druge poslove iz svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca, -za svoj rad odgovara neposrednm rukovodiocu. Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom, kao i sledeće posebne uslove:

Da poseduje završenu osnovnu školu

Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj kopiji sledeća dokumenta:

-Diplomu o završenoj osnovnoj školi

-Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje Suda) ne starije od 6 meseci,

-Uverenje da kandidat nije osuđivan (uverenje iz Policijske uprave) ) ne starije od 6 meseci,

-Kratku biografiju (Curriculum Vitae, CV), sa adresom, kontakt telefonom, internet adresom.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Rok za podnošenje prijave je osam (8)dana od dana objavljivanja oglasa na internet straniciNacionalne službe za zapošljavanje.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidat je dužan da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati i fotokopiju lične karte, fotokopiju vakcinalnog kartona i sanitarnu knjižicu.

Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo o radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposobljenosti, dužina trajanja školovanja…)

Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidat je dužan da dostavi:

-uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice

-lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

-dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

-dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Institutasa naznakom: „Prijava na oglas za prijemjedne Servirke u Odseku bolničke kuhinje“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

V.D. DIREKTOR INSTITUTA: Doc.dr Jelena Antić ________________________________

Rok važenja
06.05.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Novi Sad
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Dodatne informacije
Rad u smenama
Napomena

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE


Pregledano: 141 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters