3

Aplikacija

Blagajnik Puno radno vreme

na CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA u Beograd (Poslato na 21-07-2021)

Благајник

,,CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA”, Beograd

ADRESA: Miška Kranjca 7

KONTAKT: tel: 011/3582493

Miška Kranjca 7, 11090 Beograd

tel/faks:011/3582-493, tel:3594-641

email: kcrakovica@gmail.com

veb sajt: ckorakovica.com

Dana 21.07.2021. godineobjavljuje:

CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANjE RAKOVICA

oglašava

javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

Podaci o Ustanovi:

Ustanova obavlja delatnost pod poslovnim imenom Centar za kulturu iobrazovanje Rakovica.

Sedište Ustanove je u Beogradu (Gradska opština Rakovica), Miška Kranjca broj 7.

PIB 100169498; matični broj 07052006; šifra delatnosti je 9004 – rad umetničkih ustanova.

Javni konkurs se sprovodi za radno mesto:

Blagajnika

Opis poslova: razvrstava i vodi arhivu izvoda i dokumentacije o izvršenim uplatama;priprema dokumentaciju za novčane uplate i isplate,obavlja sve uplate – isplate gotovinskim i virmanskim putem,vrši računsku i formalnu kontrolu isprava koje obrađuje; vodi, odlaže i čuva propisanu blagajničku evidenciju, vrši prodaju ulaznica za programe Centra; izdaje fakture za sve vrste usluga; na računaru vrši kucanje materijala po nalogudirektora; vrši prodaju karata; slanje e-mail; obavlja idruge poslove po nalogu direktora Centra, kome odgovara za svoj rad.

Uslovi: Stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, i najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa koji regulišu oblast blagajničkog poslovanja, veština komunikacije – usmeno, veština analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, motivisanost za rad, komunikativnost – ophođenje u službenoj komunikaciji, način izražavanja – verbalne sposobnosti, provera rada na računaru.

Mesto rada: Beograd, Ulica Miška Kranjca 7

Uslovi za zaposlenje: Da je punoletan državljanin Republike Srbije, da ima propisano obrazovanje, da ispunjava ostale uslove propisane zakonom, drugim propisom; da učesnik konkursa nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Trajanje rada: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Rok za podnošenje prijava na konkurs i sadržina prijave:

Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijava na konkurs sadrži: biografiju sa navodima o dosadašnjem radnom isustvu, ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, podatke o obrazovanju. Prijava mora biti svojeručno potpisana.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu sa biografijom na konkurs:

-izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija);

-uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena kopija);

-dokaz o stečenom obrazovanju u skladu sa uslovima radnog mesta za koje se podnosi prijava;

- isprave kojim se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

-uverenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora odnajmanje 6meseci

(izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave izdat nakon objavljivanja konkursa).

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji overenoj kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao).

Adresa na koju se podnosi prijava: Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica, Beograd, Miška Kranjca broj 7,ili lično, u prostorijama ustanove – kancelarija 2, sa nazankom ,,za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta“.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu, radnim danom od 11 do 13 časova, Sonja Vuković, telefon 011/3582-493.

Provera stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu, provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku navedenih u tekstu javnog konkursa, biće sprovedena u prostorijama Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, Beograd, Miška Kranjca 7, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na kontakt telefona koje su naveli u prijavama.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave kandidata, kao i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa, biće odbačene.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Рок важења
29.07.2021.
Захтевани ниво квалификација
Средња школа – IV степен (4 година)
Радно искуство у занимању
Више од 1 године
Број извршилаца
1
Место рада
Београд-Раковица
Врста радниг односа / ангажовања
Неодређено
Напомена
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)Skoro postavljeni poslovi CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE RAKOVICA


Pregledano: 137 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters