0

Aplikacija

Vozač Puno radno vreme

na VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U POŽAREVCU u Požarevac (Poslato na 21-07-2021)

Vozač


Oglas važi od: 21.7.2021.

VIŠE JAVNO
TUŽILAŠTVO U POŽAREVCU
12000 Požarevac
Jovana Šerbanovića 4

Vozač
nameštenik IV vrste

Opis poslova: vozač obavlja poslove prevoza za potrebe tužilaštva, stara se o čistoći vozila, čuvanju i njegovom redovnom servisiranju, vodi evidenciju kilometraže, goriva, maziva i ostalu potrebnu evidenciju po putnim nalozima, evidentira kvarove ili uočene nedostatke na vozilu i preduzima mere za njihovo otklanjanje, otklanja sitne kvarove na vozilu, po potrebi dostavlja i raznosi poštu, predmete i druge podneske u tužilaštvu i van tužilaštva drugim organima, organizacijama, ustanovama i građanima, donosi poštu upućenu javnom tužilaštvu preko poštanskog faksa.

USLOVI: treći ili četvrti stepen srednje stručne spreme, položen vozački ispit za motorna vozila B kategorije, kao i najmanje jedna godina radnog iskustva. Pored navedenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane čl. 24 i 26 Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18) i članom 45 stav 1 Zakona o državnim službenicima. Kao nameštenik može da se zaposli punoletan državljanin Republike Srbije koji ima propisanu stručnu spremu i ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu, ako mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

OSTALO: Trajanje radnog odnosa: radni odnos se zasniva na neodređeno vreme. Kandidati su dužni da uz prijavu prilože sledeću dokumentaciju: pribavljanje dokaza o činjenicama koje su neophodne za odlučivanje: saglasno članu 103 stav 3 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 59 stav 2 ovog zakona). Saglasno navedenom, Više javno tužilaštvo u Požarevcu će pribaviti dokaze o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih, osim ukoliko kandidat izričito izjavi da će navedene podatke pribaviti sam. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka. Kandidati prijavu podnose na obrascu koji se može preuzeti na internet prezentaciji VJT u Požarevcu na veb-adresi: www.po.vi.jt.rs ili neposredno u prostorijama Uprave Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu na adresi: Požarevac, Jovana Šerbanovića 4. Prijava sadrži i podatke o načinu pribavljanja podataka iz službenih evidencija (kandidat se opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega). Uz prijavu kandidati podnose original ili overenu fotokopiju dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi, original ili overenu fotokopiju isprava kojima se dokazuje traženo radno iskustvo (potvrde, rešenja, ugovori i druga akta iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), uverenje o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci), potvrdu da kandidatu nije prestao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa koju izdaje državni organ u kome je kandidat bio u radnom odnosu (podnose samo kandidati koji su bili u radnom odnosu u drugom državnom organu). Potrebno je da kandidati prijavu potpišu svojeručno. Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Rok za podnošenje prijava na oglas sa kratkom biografijom i odgovarajućom dokumentacijom je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Kandidati prijave na oglas podnose na adresu: Više javno tužilaštvo u Požarevcu, Jovana Šerbanovića 4, lično ili preporučnom pošiljkom, sa naznakom: „Za oglas za prijem na radno mesto vozač, nameštenik IV vrste”. Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja: Jelena Kukolj, viši tužilački saradnik, kontakt telefon: 012/523-790. U izbornom postupku ocenjivaće se ispunjenost uslova prema tekstu oglasa, usaglašenom sa opisom radnog mesta u Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi (overene fotokopije ili original), biće odbačene. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola. Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.


Skoro postavljeni poslovi VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U POŽAREVCU


Pregledano: 229 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters