0

Aplikacija

Tužilački pomoćnik u zvanju viši tužilački saradnik Puno radno vreme

na VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U POŽAREVCU u Požarevac (Poslato na 21-07-2021)

Tužilački pomoćnik u zvanju viši tužilački saradnik

Oglas važi od: 21.7.2021.

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U POŽAREVCU
12000 Požarevac, Jovana Šerbanovića 4

Tužilački pomoćnik u zvanju viši tužilački saradnik
koje je upodobljeno zvanju samostalni savetnik
2 izvršioca

Opis poslova: pomaže javnom tužiocu i zameniku javnog tužioca u radu, prati sudsku praksu, izrađuje tužilačke akte, uzima na zapisnik krivične prijave, podneske i izjave građana, samostalno preduzima procesne radnje, vrši pod nadzorom i po uputstvima javnog tužioca, odnosno zamenika javnog tužioca poslove predviđene zakonom i drugim propisima.

USLOVI: Za radno mesto tužilački pomoćnik, u zvanju viši tužilački sardnik, koje je upodobljeno zvanju samostalni savetnik – stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama na pravnom fakultetu u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama na pravnom fakultetu u trajanju od najmanje četiri godine, položen pravosudni ispit i najmanje dve godine radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

Faze izbornog postupka: Izborni postupak se sprovodi iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije, posebne funkcionalne kompetencije, ponašajne kompetencije i faza u kojoj se sprovodi intervju sa Komisijom.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija: Svim kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije i to: organizacija i rad državnih organa Republike Srbije (provera će se vršiti putem pisanog testa), digitalna pismenost (provera će se vršiti praktičnim radom na računaru ili uvidom u dokaz – sertifikat o poznavanju rada na računaru), poslovna komunikacija (provera će se vršiti pisanom simulacijom).

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompentencije „digitalna pismenost”, ako kanditat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – „digitalna pismenost”, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru) dostavite i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji. Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere.

Provera posebnih funkcionalnih kompetecija: Nakon sačinjavanja izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetecija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetecija za radno mesto tužilački pomoćnik, viši tužilački saradnik – samostalni savetnik: Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada krivičnog odeljenja u javnom tužilaštvu – poznavanje materijalnih i procesnih propisa relevantnih za nadležnost javnog tužilaštva, prikupljanje i obrada podataka iz različitih izvora, uključujući i sposobnost kritičkog vrednovanja i analiziranja dostupnih informacija, poznavanje odredaba Zakonika o krivičnom postupku i Krivičnog zakonika (provera će se vršiti pisanim putem – testom i usmenim putem, razgovorom sa kandidatom); Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada uprave u javnom tužilaštvu – poznavanje relevantnih propisa iz delokruga rada javnog tužilaštva – Zakona o javnom tužilaštvu, Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima i Zakona o državnim službenicima (provera će se vršiti pisanim putem – testom i usmenim putem – razgovorom sa kandidatom); Posebna funkcionalna kompetencija u oblasti posedovanja znanja i veština za izradu nacrta javnotužilačkih odluka i drugih akata, upravljanje pretkrivičnim postupkom, veštine izrada nacrta pravnih stavova (provera će se vršiti pisanim putem – testom i usmenim putem – razgovorom sa kandidatom).

Provera ponašajnih kompentencija: Ponašajne kompentencije su: upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata rada, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet (provera će se vršiti od strane diplomiranog psihologa, na osnovu intervjua baziranog na kompetencijama).

Intervju sa Komisijom i vrednovanje kanditata: Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa proveravaće se putem intervjua sa Komisijom. Sve navedene kompentencije komisija će proveravati u roku od tri meseca, računajući od dana isteka roka podnošenje prijava na predmetni javni konkurs.

Mesto rada: Više javno tužilaštvo u Požarevcu, Jovana Šerbanovića 4. Trajanje radnog odnosa: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Opšti uslovi za zaposlenje: da je učesnik konkursa državljanin Republike Srbije, da je učesnik punoletan, da ima propisanu stručnu spremu i da ispunjava uslove određene zakonom i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (čl. 45 st. 1 Zakona o državnim službenicima).

Obrazac prijave na konkurs i dokazi koji se prilažu: Prijava za javni konkurs podnosi se na obrascu prijave koji je dostupan na internet stranici Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu: www.po.vi.jt.rs. Obrazac prijave mora biti svojeručno potpisan. Obrazac prijave na konkurs sadrži: podatke o konkursu, lične podatke, adresu stanovanja, telefon, elektronsku adresu, obrazovanje, stručne i druge ispite podnosioca prijave koji su uslov za zasnivanje radnog odnosa, podatak o znanju rada na računaru, podatak o znanju stranog jezika, dodatne edukacije, radno iskustvo, posebne uslove, dobrovoljno datu izjavu o pripadnosti nacionalnoj manjini, posebne izjave od značaja za učešće u konkursnim postupcima u državnim organima.

Prijava na javni konkurs se može podneti putem pošte ili neposredno na adresu: Više javno tužilaštvo u Požarevcu, Jovana Šerbanovića 4. Prilikom prijema prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje na javnom konkursu. Podnosilac prijave biće obavešten o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od dana prijema prijave na način koji je u prijavi nazačio za dostavu obaveštenja. Datum i mesto provera kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku, sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs, sprovešće se izborni postupak, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakte (adrese, brojevi telefona ili imejl-adrese) koje su naveli u prijavi. Provera svih kompetencija obaviće se u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, Jovana Šerbanovića 4, 12000 Požarevac, u kancelariji broj 58. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka, obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze postupka na kontakte (brojeve telefona ili imejl-adrese) koje navedu u svojim obrascima prijave.

Opšti, ostali dokazi koje prilažu samo kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Komisijom: original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, uverenje da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izdaje nadležna Policijska uprava, ne starije od 6 meseci), potvrda da kanditatu ranije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (ili pismena izjava učesnika konkursa), overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema za radno mesto, uverenje o položenom pravosudnom ispitu, original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), sertifikat ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru (ukoliko poseduje iste), Obrazac 1 – Izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam dostaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega.

Napomena: Odredbom članova 9 i 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS”, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicima o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom pravosudnom ispitu, uverenje da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Potrebno je da kandidat u delu izjave u obrascu prijave zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka. Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Komisijom pozvaće se da u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja prilože ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji u ostavljenom roku ne prilože ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pisanim putem se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu navedenu u oglasu. Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, odnosno opštinskim upravama kao povreni poslovi) kao dokaz mogu se priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima odnosno opštinskim upravama.

Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je: 8 dana od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”.

Adresa na koju se podnosi prijava na javni konkurs: Više javno tužilaštvo u Požarevcu, Jovana Šerbanovića 4, 12000 Požarevac, sa naznakom „Za javni konkurs”.

Izborni postupak: Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među kojima se sprovodi izborni postupak, objavljuje se na internet prezentaciji ovog tužilaštva, prema šiframa njihove prijave. Kandidate koji uspešno završe pismenu proveru opštih funkcionalnih kompetencija konkursna komisija će obavestiti o vremenu i mestu provere posebnih funkcionalnih kompetecija, a potom i o vremenu mestu provere ponašajnih kompetencija i na kraju obaviti intervju sa kanditatom.

Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja o javnom konkursu su: Jelena Kukolj, viši tužilački saradnik, kontakt telefon: 012/523-790.

Napomena: Svi dokazi se prilažu na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog tumača. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene zaključkom. Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika. Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao v. f. višeg javnog tužioca u Požarevcu. Ovaj konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli i internet prezentaciji Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu www.po.vi.jt.rs, na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs, na portalu e-Uprave, na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“. Svi izrazi, pojmovi imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskritminacije i na osobe ženskog pola. Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih i posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu www.po.vi.jt.rs.Skoro postavljeni poslovi VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U POŽAREVCU


Pregledano: 145 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters